sonraí poiblí : seirbhísí

Rochtain a fháil ar Ráitis Bhliantúla Nítrigine agus Fosfair ón Roinn Talmhaíochta agus Bia
Rochtain a fháil ar Sheirbhísí agus ar Fhaisnéis na Gníomhaireachta um Chosaint Comhshaoil
Faigh Rochtain ar Shonraí faoi Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (GSI)
Rochtain ar Shonraí Hidriméadracha
Rochtain a Fháil ar Fhoilseacháin ar Sheirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig
Rochtain a Fháil ar Chartlanna Náisiúnta
Access Public Sector Statistical Databases
Rochtain a Fháil ar Thuarascálacha Oifig an Ombudsman
Rochtain a Fháil ar Staitisticí Loingseoireachta
Rochtain a Fháil ar Thaighde na Comhairle Spóirt
Rochtain a fháil ar Bhunachar Sonraí Seandálaíochta an NRA
Rochtain a Fháil ar Shuirbhéanna Coireachta agus Íospairte ón gComhairle Náisiúnta um Choireacht
Cinntí Binse Achomhairc Fostaíochta
Faisnéis faoi Shábháilteacht Dóiteáin
Sonraí faoi Ghnóthaí Peitriliam
Déan na Príomhcháipéisí ón gCoimisiún um Thacaíocht d’Íospartaigh Tuarascálacha Coireachta a léamh
Taighde ón Oifig Náisiúnta um Chosc a chur ar Mhí-Úsáid Teaghlaigh, Ghnéasach agus Inscnebhunaithe
Use EPA Geoportal Site
Use the EPA Air Quality Index
Féach ar 1901 agus 1911 Daonáireamh
Féach ar Staitisticí an Mhargaidh Chumarsáide
Féach ar Iris na hOifige um Chlárú Cuideachtaí
Féach ar Staitisticí an CSO
Féach ar Shonraí faoi Uimhreacha Caiteachais Phoiblí agus Seirbhíse Poiblí
Féach ar Shonraí Spásúla na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
Féach ar Staitisticí Fháilte Éireann
Féach ar Fhoilseacháin Fórfás
Féach ar Thuarascálacha Iniúchóireachta an Gharda Síochána
Féach ar Staitisticí Sláinte agus Sábháilteachta
(English) View HIQA Reports
Féach ar Staitisticí an Bhoird Mheasúnaithe Díobhálacha Pearsanta
Féach ar Staitisticí Phríosúin na hÉireann
Féach ar Fhaisnéis ar Fheidhmíocht Seirbhís Sláinte Phoiblí
Féach ar Thuarascálacha Iniúchta Scoileanna
Féach ar Iris Oifigiúil (Irish Stáit na hÉireann)

sonraí poiblí : suíomhanna