staidrimh : seirbhísí

Rochtain a fháil ar Ráitis Bhliantúla Nítrigine agus Fosfair ón Roinn Talmhaíochta agus Bia
Rochtain a fháil ar Sheirbhísí agus ar Fhaisnéis na Gníomhaireachta um Chosaint Comhshaoil
Rochtain a Fháil ar Fhoilseacháin ar Sheirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig
Rochtain a Fháil ar Chartlanna Náisiúnta
Tairseach Rochtana go dtí Staitisticí Oifigiúla na hÉireann
Access Public Sector Statistical Databases
Rochtain a Fháil ar Líonra Staitisticí na hEarnála Poiblí
Rochtain a Fháil ar Staitisticí Loingseoireachta
Rochtain a Fháil ar Thaighde na Comhairle Spóirt
Rochtain a Fháil ar Shuirbhéanna Coireachta agus Íospairte ón gComhairle Náisiúnta um Choireacht
CSO Online Forms Facility
Cinntí Binse Achomhairc Fostaíochta
Aimsigh Tuarascáil um Imscrúdú Aerthionóisce
Faisnéis faoi Shábháilteacht Dóiteáin
Déan na Príomhcháipéisí ón gCoimisiún um Thacaíocht d’Íospartaigh Tuarascálacha Coireachta a léamh
Taighde ón Oifig Náisiúnta um Chosc a chur ar Mhí-Úsáid Teaghlaigh, Ghnéasach agus Inscnebhunaithe
Cuardaigh Códóir an NACE
Úsáid Áis Ríomhfhoirmeacha na Príomh-Oifige Staidrimh
Úsáid Bosca Taisce Slán na Príomh-Oifige Staidrimh
Féach ar Bhunachar Staitisticí Oifigiúla ar líne na Príomh-Oifige Staidrimh – Statbank
Féach ar Staitisticí an Mhargaidh Chumarsáide
Féach ar Iris na hOifige um Chlárú Cuideachtaí
Féach ar Staitisticí an CSO
Féach ar Shonraí Spásúla na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
Féach ar Staitisticí Fháilte Éireann
Féach ar Fhoilseacháin Fórfás
Féach ar Staitisticí Sláinte agus Sábháilteachta
Féach ar Staitisticí an Bhoird Mheasúnaithe Díobhálacha Pearsanta
Féach ar Léarscáil Imbhuailtí Bóithre na hÉireann
Féach ar Shonraí faoi Fháltais Chánach Státchiste na hÉireann
Féach ar Staitisticí Phríosúin na hÉireann
Féach ar Thuarascáil Mhonatóireachta Spóirt

staidrimh : suíomhanna