Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Iompar

Víosaí taistil agus seirbhísí poiblí.


Ag Tiomáint in Éirinn

Treoirlínte, comhairle agus leideanna maidir le tiomáint in Éirinn.


Aimsigh Ambasáid nó Consalacht Éireannach

Sonraí teagmhála d'ambasáidí agus do chonsalachtaí Éireannacha thar lear.


Aimsigh Oifig Mhótarchánach

Áis le haghaidh úsáideoirí chun an Oifig Mhótarchánach is gaire dóibh a aimsiú.


Aimsigh Teagascóir Tiomána

Áis chun teagascóirí tiomána cáilithe a aimsiú i gceantar roghnaithe.


Aip Android um Breisiú Chárta Leap

Áis chun Cártaí Leap a bhreisiú trí haip saor in aisce ar fhóin Android atá cumasaithe do NFC.


Aisghabháil do PIN um Mótarcháin Ar Líne

Áis chun an Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN) a aisghabháil a theastaíonn chun cáin a ghearradh ar fheithicil ar líne.


An Casaíne, Marino

Saoráidí agus imeachtaí ar an gCasaíne, Marino, Baile Átha Cliath.


An Cód Sábhála

Treoirlínte agus acmhainní chun cabhrú le páistí an bóthar a thrasnú go sábháilte.


An Scéim Deontas um Fheithiclí Leictreacha

Comhairle do thiománaithe atá ag smaoineamh a ngluaisteán a athrú go dtí feithicil leictreach


An tSeirbhís Gearán de chuid an Údaráis Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Áis chun gearáin a dhéanamh leis an Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre.


An tSeirbhís um Athrú ar Úinéireacht Feithicle

Seirbhís a cheadaíonn do dhíoltóirí gluaisteán athruithe ar úinéireacht feithicle a chlárú ar líne leis an Roinn Iompair.


An tSeirbhís um Choinní ar Víosaí Athiontrála ar Líne

Coinne a chur in áirithe chun bualadh le hoifigeach maidir le víosa athiontrála.


Blueways Ireland

Ar láithreán gréasáin Blueways Ireland tugtar eolas faoi rianta caithimh aimsire, atá bunaithe ar nó in aice le lochanna, canálacha agus aibhneacha aoibhne in Éirinn.


Breathnóir Timpeallachta Stairiúla um Oidhreacht Seandálaíochta agus Ailtireachta

An Taifead Láithreán agus Séadchomharthaí de chuid Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta agus Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta.


Caisleán Bhaile Átha Cliath

Saoráidí agus imeachtaí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath.


Caisleán Chill Chainnigh

Saoráidí agus imeachtaí i gCaisleán Chill Chainnigh, Co. Chill Chainnigh.


Caisleán Ráth Fearnáin

Saoráidí agus imeachtaí i gCaisleán Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath.


Caitheamh Aimsire Bunaithe ar Ghníomhaíocht Uisce de chuid Uiscebhealaí Éireann

Eolas faoi ghníomhaíochtaí agus chaitheamh aimsire bunaithe ar uisce ó Uiscebhealaí Éireann.


Ceanglais Víosa um Theacht Isteach go hÉirinn

Treoirlínte do dhaoine ar mian leo taisteal go hÉirinn agus a dteastaíonn víosa uathu chun é a dhéanamh.


Clár Tacsaithe

Áis chun údarás ceadúnaithe tacsaí nó a thiománaí a sheiceáil.


Cláraigh do Chlár Imeachtaí Uiscebhealaí Éireann

Déan iarratas ar urraíocht le haghaidh imeachtaí ó Uiscebhealaí Éireann.


Cláraigh do Thicéid Choigiltis Chánach an Luais

Cláraigh do Thicéid Choigiltis Chánach do Chomaitéirí le haghaidh sheirbhís an Luais.


Cláraigh i gcomhair Meabhrúcháin ar Dháta Éaga do Phas nó do Cheadúnais Tiomána

Cláraigh i gcomhair meabhrúcháin a fháil ar ríomhphost ar dháta éaga do phas nó do cheadúnais tiomána


Cláraigh i gcomhair Roinnt Gluaisteán

Cláraigh i gcomhar socruithe um roinnt gluaisteáin agus déan socruithe mar chuid den chlár um Ionaid Oibre Taistil Chliste.


Cláraigh i gcomhair ríomhirisí Fháilte Éireann

Foirm chlárúcháin do nuachtlitir choicísiúil Fháilte Éireann.


Clárú Taistil leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha

Áis do shaoránaigh Éireannacha chun a gcuid sonraí teagmhála a chlárú leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus iad ag taisteal thar lear.


Clárú le Uiscebhealaí Éireann

Treoirlínte clárúcháin do cheadanna árthaí agus canála, chomh maith le cead logáil isteach um liostaí imeachtaí agus tarraingtí.


Comhairle Taistil ón Roinn Gnóthaí Eachtracha

Áis chun rochtain a fháil ar chomhairle taistil ón Roinn Gnóthaí Eachtracha.


Cuanta na hÉireann

Naisc chun eolas a fháil ar Chuanta na hÉireann agus a mBonneagar.


Cuardach um Fiosrú Stádas Feithicle

Áis a ligeann d'úinéirí feithicle seiceáil a dhéanamh ar stádas fógra um athrú ar úinéireacht feithicle.


Cuir Cuairt ar Mhúsaem Phríosún Chill Mhaighneann in Áirithe

Saoráid trínar féidir cuairteanna ar Mhúsaem Phríosún Chill Mhaighneann a chur in áirithe.


Cáipéisí Teicniúla an Scéim Náisiúnta Bóthair agus Iarnróid Éadroim

Sraith de cháipéisí teicniúla a bhaineann le scéimeanna náisiúnta bóthair agus iarnróid éadroim, a chuireann Bonneagar Iompair Éireann ar fáil.


Cártaí Leap

Eolaí ar úsáid a bhaint as Cárta Leap, táillí san áireamh, cárta a cheannach agus an t-iarmhéid a láimhseáil.


Córas Rabhaidh Aimsire Met Éireann

Córas Rabhaidh Aimsire a thacaíonn le bainistíocht éigeandálaí agus le folárimh agus rabhaidh a thabhairt don phobal.


Córas Ábhair Turasóireachta

Seirbhís bunaithe ar bhaill chun sonraí a uaslódáil faoi chóiríocht, tharraingtí, gníomhaíochtaí agus imeachtaí le taispeáint ar láithreáin ghréasáin Fháilte Éireann.


Cúnamh maidir le hiarratas ar Thearmann

Treoir maidir le hincháilitheacht ar thearmann agus iarratas a dhéanamh.


Déan Iarratas ar Cheadúnas Oibreacha Bóthair

Áis chun iarratas a chur isteach ar cheadúnas oibreacha bóthair trí MapRoad Roadworks Licensing.


Déan Iarratas ar Phas Ar Líne

Áis chun iarratas a dhéanamh ar líne ar Phas Éireannach le haghaidh saoránach Éireannach atá níos sine ná 18 mbliana d'aois agus a raibh Pas Éireannach acu roimhe sin.


Déan Iarratas ar Phaschárta Éireannach

Saoráid trínar féidir iarratas a dhéanamh ar Phaschárta Éireannach.


Déan Iarratas ar Thástáil Náisiúnta Gluaisteán (NCT)

Áis chun Tástáil Náisiúnta Gluaisteán (NCT) a chur in áirithe.


Déan Iarratas ar Thástáil Teoirice Tiománaí

Áis chun iarratas a dhéanamh ar an Tástáil Teoirice Tiománaí, í a athshocrú nó a chur ar ceal.


Déan Iarratas ar Thástáil Tiomána

Áis chun tástálacha tiomána a chur in áirithe ar líne.


Déan Iarratas ar Thástáil agus Cheadúnas d'Fheithicil Bheag Seirbhíse Poiblí (SPSV)

Foirm iarratais don tástáil agus cheadúnas tiománaí le haghaidh Fheithicil Bheag Seirbhíse Poiblí.


Déan Iarratas ar chead HGV i gCathair Bhaile Átha Cliath

Áis a ligeann d'úsáideoirí cur isteach ar chead HGV i gCathair Bhaile Átha Cliath


Déan iarratas ar Cheadúnas Oibreora um Iompar Bóthair

Áis iarratais a ligeann d'oibreoirí iompair iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Oibreora um Iompar Bóthair, nó é a athrú.


Déan iarratas ar Chigireacht Cánach Cláraithe Feithiclí

Áis le haghaidh úsáideoirí chun iarratas a dhéanamh ar Chigireacht Cánach Cláraithe Feithiclí le haghaidh feithiclí iompórtáilte.


Déan iarratas ar Chárta Tacagraif Dhigitigh Tiománaí

Déan iarratas ar Chárta Tacagraif Dhigitigh Tiománaí.


Déan iarratas ar Thástáil Theagascóir Tiomána

Áis chun iarratas a dhéanamh ar Thástáil do Theagascóir Tiomána Faofa.


Eolas Réadama Bhus Éireann

Eolas réadama faoi theacht agus imeacht le haghaidh Bus Éireann.


Eolas Réadama faoi Iompar Poiblí

Eolas réadama do phaisinéirí maidir le hamanna teacht bus, traenacha nó Luais.


Eolas faoi Thrácht ar Bhóithre

Eolas faoi Thrácht ar Bhóithre a bhailíonn Bonneagar Iompair Éireann ar bhonn laethúil.


Foirmiúlacht SafeSeas um Thuairisciú Soithigh

Is é atá i SafeSeas Ireland ná cur i bhfeidhm an chóras teachtaireachta SafeSeaNet de chuid na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí.


Féin-Fhaisnéisiú Met Éireann

Seirbhís ghréasánbhunaithe chun a chur ar chumas píolótaigh iad féin a fhaisnéisiú roimh eitilt


Fógraí faoi Tháillí Caighdeánacha an Luais

Áis d'úsáideoirí Luais chun gur féidir leo íoc ar líne as fógraí caighdeánacha táille.


Gairdíní Uíbh Eachach

Saoráidí agus imeachtaí i nGairdíní Uíbh Eachach, Baile Átha Cliath.


Garraithe Náisiúnta na Lus

Saoráidí agus imeachtaí i nGarraithe Náisiúnta na Lus, Baile Átha Cliath.


Iarratas a dhéanamh ar Víosa Athiontrála

Foirm iarratais le haghaidh víosaí athiontrála.


Iarratas a dhéanamh ar Víosa Éireannach

Áis ar líne um Iarratais ar Víosa nach mór do gach iarratasóir ar víosa Éireannach a úsáid.


Iascaireacht in Éirinn

Treoir maidir le hiascaireacht in Éirinn le haghaidh iascairí ar turasóirí iad nó iascairí na tíre.


Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne

Saoráidí agus imeachtaí in Ionad Cuairteoirí agus láthair Chath na Bóinne i gCo. na Mí


Lean d'Iarratas ar Dhiosca Mótarchánach

Lean iarratas ar dhiosca cánach ar líne.


Linn Ábhair um Ábhar Fógraíochta Turasóireachta

Leabharlann láraithe d'íomhánna fógraíochta turasóireachta saor in aisce, de chóipeanna d'fhíseáin agus de shócmhainní margaíochta eile.


Logálaí Taistil Ghníomhaigh

Tionscnamh chun úsáid siúl, rothaíocht agus úsáid iompair phoiblí a spreagadh.


Luas

Eolas seirbhíse don Luas, amanna taistil san áireamh.


Léarscáil Imbhuailtí Bóithre na hÉireann

Léarscáil ina dtugtar eolas faoi imbhuailtí bóthair.


Léarscáileanna Idirghníomhacha de Gharraithe na Lus

Léarscáileanna idirghníomhacha de Gharraithe Náisiúnta na Lus i mBaile Átha Cliath.


Léarscáileanna Oidhreachta

Ligeann Léarscáileanna Oidhreachta duit féachaint ar raon leathan de shonraí faoi oidhreacht thógtha agus nádúrtha agus iad i bhfoirm léarscáile.


Léarscáileanna Stáisiúin agus Bealaigh Iarnród Éireann

Léarscáileanna stáisiúin agus bealaigh do sheirbhísí Iarnród Éireann


Meastóir Ar Líne Táille Thacsaí

Meastóir chun táillí neasacha tacsaí a ríomh.


Mótarcháin Ar Líne

Áis chun cáin a chur ar fheithiclí ar líne.


Músaem Phríosún Chill Mhaighneann

Saoráidí agus imeachtaí i Músaem Phríosún Chill Mhaighneann, Baile Átha Cliath.


Músaem an Phiarsaigh agus Páirc Naomh Éanna

Saoráidí agus imeachtaí i Músaem an Phiarsaigh agus Páirc Naomh Éanna i Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath.


Obair Dheonach Thar Lear

Treoirlínte maidir le hobair dheonach a dhéanamh thar lear ó Chúnamh Éireann.


Pleanálaí Náisiúnta Turais

Eolas iompair chun cur ar chumas úsáideoirí a dturas a phleanáil.


Próiseas Fíoraithe Cáipéise

Cáipéisí a cruthaíodh in Éirinn a fhíorú le húsáid thar lear.


Páirc Fhaiche Stiabhna

Saoráidí agus imeachtaí i bPáirc Fhaiche Stiabhna, Baile Átha Cliath.


Páirc an Fhionnuisce

Saoráidí agus imeachtaí i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath.


Rialacha an Bhóthair

Féach ar an gcáipéis Rialacha an Bhóthair.


Sean-Oirthear na hÉireann

Is í an aidhm atá i gceist le Sean-Oirthear na hÉireann ná turasóirí a tharraingt chuig oirthear na hÉireann.


Seirbhís Uiscebhealaí Éireann chun Duga Tirim a Chur in Áirithe

Áis chun Dugaí Tirime Uiscebhealaí Éireann a chur in áirithe ar líne.


Siopa gréasáin Uiscebhealaí Éireann

Ceannaigh nó íoslódáil earraí a bhaineann le hUiscebhealaí Éireann.


Soláthraithe Clibeanna Dhola Bóthair

Soláthraithe chlibeanna leictreonacha dola agus na cineálacha éagsúla chuntais dola.


Sonraí faoi Thrácht

Sonraí faoi thrácht a bhailítear ó áiritheoirí tráchta Bhonneagar Iompair Éireann atá suite ar an nGréasán Bóithre Náisiúnta.


Staitisticí Fháilte Éireann

Taighde agus eolas ó Fháilte Éireann maidir leis an turasóireacht in Éirinn.


Staitisticí Loingseoireachta Oifig Forbartha Muirí na hÉireann

Staitisticí iompair mara ó Oifig Forbartha Muirí na hÉireann.


Stádas Ceadúnaithe Gníomhairí Taistil agus Oibreoirí Turais

Bunachar sonraí ar féidir a chuardach de ghníomhairí taistil agus de stádas ceadúnaithe oibreoirí turais.


Sábháilteacht ar Muir

Naisc chuig eagraíochtaí a bhaineann le sábháilteacht uisce lena n-áirítear oiliúint.


Tacair Sonraí Oscailte Bhonneagar Iompair Éireann

Tacair sonraí arna bhfoilsiú ag Bonneagar Iompair Éireann.


Tairseach Trádála Fháilte Éireann

Tairseach do chomhpháirtithe trádála i dtionscal turasóireachta na hÉireann.


Teach Bhaile an Chaisleáin

Saoráidí agus imeachtaí i dTeach Bhaile an Chaisleáin, Co. Chill Dara.


Teach Dhoire Fhíonáin

Saoráidí agus imeachtaí i dTeach Dhoire Fhíonáin, Co. Chiarraí.


Teach agus Gailearaí Gléibe

Saoráidí agus imeachtaí i dTeach agus Gailearaí Gléibe, Co. Dhún na nGall.


Treoirlínte Aoise um Fheithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí

Ceanglais agus treoirlínte aoise maidir le Feithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí.


Tuarascálacha ar Imscrúdú Aerthionóisce

Tuairiscí ar aerthionóiscí agus teagmhais aeir.


Tástáil Feithicle

Eolas faoi riachtanais maidir le tástáil feithiclí in Éirinn.


Visit Dublin

Is í aidhm Visit Dublin ná seasamh uathúil a thabhairt do Bhaile Átha Cliath chun cuairteoirí a tharraingt ó phríomhmhargaí foinse.


eFlow

Is é atá in Eflow ná seirbhís chun dola a íoc ar an M50 agus le haghaidh chlibeanna dola a úsáidtear in áiteanna eile.


eToll

Is é atá in eToll ná modh comhtháite náisiúnta chun dolaí a bhailiú go huathoibríoch agus úsáid á baint as clib a chuirtear suas ar scáth gaoithe feithicle.


Ábhar GIS Bhonneagar Iompair Éireann

Ábhar GIS ó Bhonneagar Iompair Éireann


Áis Ar Líne um Feithiclí a Bhfuil a Ré Caite

Seirbhís a chuireann ar chumas Áiseanna Cóireála Údaraithe fógra a thabhairt don Roinn Iompair faoi scrios feithiclí.


Íoc Fíneáil Tráchta i gCill Dara

Áis íocaíochta le haghaidh fíneálacha páirceála i gCill Dara.


Íoc Fíneálacha Páirceála agus Tráchta i gCathair Chorcaí

Áis a ligeann d'úsáideoirí fíneálacha páirceála agus tráchta ó Chomhairle Cathrach Chorcaí a íoc.