BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Oideachas

Áirítear Iáithreáin ghréasaín coláiste agus ollscoile, boird oideachais agus oiliúna agus deontais.


Aimsigh Scoil

Áis a ligeann d'úsáideoirí scoil a aimsiú agus eolas agus sonraí faoin scoil sin a fheiceáil, lena n-áirítear tuarascálacha ar chigireachtaí scoile.


Aimsigh Sonraí faoi Scoileanna Aonair

Áis chuardaigh le haghaidh úsáideoirí chun sonraí a aimsiú ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna faoi leith.


Airgeadas Mic Léinn le haghaidh Breisoideachais agus Ardoideachais

Tacaí airgeadais atá ar fáil do mhic léinn a ghlacann páirt I mbreisoideachas agus in ardoideachas.


Amharc ar Cheisteanna Coitianta ar Dheontais Mhac Léinn

Áis a ligeann do chuairteoirí amharc ar cheisteanna coitianta faoi dheontais mhic léinn.


Amharc ar Léarscáileanna Scoilnet

Áis le haghaidh múinteoirí agus daltaí chun Léarscáileanna mionsonraithe de chuid na Suirbhéireachta Ordánais agus Léarscáileanna an Domhain.


Amharc ar Thuarascálacha Cigireachta Scoile

Áis a ligeann d'úsáideoirí amharc ar thuairiscí agus foilseacháin cigirí.


An Scéim um Scileanna Digiteacha do Shaoránaigh

Scéim um oiliúint scileanna digiteacha bhunúsacha a chur ar fáil do dhaoine ar fud gach contae.


An tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú don Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige

Leis an tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú de chuid Tús Níos Fearr, cuirtear tacaí ar fáil ionas gur féidir le leanaí faoi mhíchumas rochtain a fháil ar an gclár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige.


An tSeirbhís Tacaíochta d'Oideachas Speisialta

Acmhainní, foilseacháin agus comhairle ón tSeirbhís Tacaíochta Oideachais Speisialta, a bhfuil sé mar aidhm aige soláthar oideachais speisialta a fheabhsú.


Bord Achomharc Deontas Mac Léin

Eolas agus próiseas an Bhoird Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn.


Clár SEAI um Fhuinneamh sna Scoileanna

Acmhainní teagaisc faoi fhuinnimh i mbunscoileanna agus i meánscoileanna.


Clár na gCrann Taca Digiteach Scoile

Tionscnamh a spreagann agus a mhéadaíonn úsáid na teicneolaíochta i scoileanna.


Cláraigh Spéis i dTionscnamh na Brataí Scoile Gníomhaí

Áis a ligeann do scoileanna spéis a chlárú sa Tionscnamh Brat Gníomhach Scoile a spreagann gníomhaíocht fhisiciúil i scoileanna.


Cláraigh le Córas Deontas Chomhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Theicneolaíocht

Áis a ligeann d'úsáideoirí clárú le Córas Deontas Ar Líne Chomhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Teicneolaíocht.


Cruthaigh Cárta Tuairisc Scoile

Uirlis chun cártaí tuairisce a dhéanamh.


Cuir Isteach Foirm Athrú Intinne CAO

Áis a ligeann d'iarrthóirí ar chúrsaí sa chóras CAO athrú intinne maidir lena rogha chúrsaí a chlárú ar líne saor in aisce.


Cuir feabhas ar do scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta agus uimhearthachta

Áis ón Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh le haghaidh úsáideoirí chun a gcuid scileanna litearthachta a mheas agus a fheabhsú.


Deontais agus Dámhachtaintí Fgondúireacht Eolaíochta na hÉireann

Sonraí maidir le deiseanna deontas agus maoinithe le haghaidh taighde eolaíochta agus innealtóireachta.


Déan Iarratas ar Chúrsa Ardoideachais

Áis a ligeann do mhic léinn iarratas a chur isteach ar an Lár-Oifig Iontrála le haghaidh cúrsaí tríú leibhéil.


Déan Iarratas ar Dheontas Ardoideachais

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratas a chur isteach ar cheann ar bith de na scéimeanna deontais atá á dtairiscint ag an rialtas do mhic léinn i gcúrsaí ardoideachais.


Déan do Cháilíochtaí Sothuigthe san Eoraip

Sonraí faoi Europass, áis a ligeann d'úsáideoirí a gcuid scileanna agus cáilíochtaí a dhéanamh soiléir agus sothuigthe san Eoraip.


Faigh Gairmchomhairle

Acmhainní agus comhairle le haghaidh duine ag gach staid dá ngairm bheatha.


Faigh Rochtain ar Acmhainní Foghlama do Mhúinteoirí

Áiseanna teagaisc agus foghlama le haghaidh na n-earnálacha bunscoile agus iarbhunscoile.


Faigh Rochtain ar Chúrsaí Ríomhfhoghlama SOLAS

Tairseach a thugann rochtain do chúrsaí foghlama SOLAS ar líne.


Faigh Rochtain ar an mBunachar Sonraí Náisiúnta d'Fhoghlaimeoirí

Áis le haghaidh úsáideoirí chun tuilleadh a fhoghlaim faoi chúrsaí ardoideachais agus oiliúna chun cuidiú leo rogha fheasach a dhéanamh.


Faigh Rochtain ar an tSeirbhís Féinmheastóireachta Scoile

Áis a ligeann do bhunscoileanna agus meánscoileanna rochtain a fháil ar an tseirbhís féinmheastóireachta.


Faigh rochtain ar Chlár na Múinteoirí

Áis a ligeann d'úsáideoirí múinteoirí a lorg ar Chlár na Múinteoirí.


Iarr Ráiteas Torthaí Scrúduithe Dara Leibhéal

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratas ar líne ar ráiteas maidir le torthaí i scrúduithe stáit dara leibhéal a iarraidh.


Iarratas a dhéanamh ar Chlár na Comhairle Oidhreachta um Oidhreacht i Scoileanna

An próiseas iarratais le haghaidh scoileanna ar Scéim Oidhreachta i Scoileanna de chuid na Comhairle Oidhreachta.


Library Learning Services

There are a number of services available for education and learning at your local library.


List of Colleges and Universities in Ireland

Colleges and Universities in Ireland


Rianaigh Iarratas CAO

Áis a ligeann d'iarratasóirí an staid ar a bhfuil a n-iarratas ar áit ar chúrsa oideachas tríú leibhéal a rianú.


Samhaltoir Pinsean Chomhaltaí Foirne na Scoile

Samhaltóir a sholáthraíonn meastachán ar shochair scoir féideartha d'fhoireann na scoile a fhaigheann tuarastal go díreach ón Roinn agus atá i scéimeanna pinsin (faoi réir teorainneacha sonraithe áirithe).


School Holiday Dates

Details of the Standardised School Year dates.


Staidéar in Éirinn

Nuacht agus comhairle le haghaidh mic léinn idirnáisiúnta ar mian leo staidéar a dhéanamh in Éirinn.


Tar ar Eolas faoi Churaclam Oideachais na hÉireann

Acmhainn le haghaidh múinteoirí agus tuismitheoirí faoi ábhar churaclam na hÉireann ón réamhscolaíocht go leibhéal na hArd-Teistiméireachta.


Tar ar Eolas faoi Thionscnamh Springboard

Sonraí ar thionscnamh Springboard, a sholáthraíonn cúrsaí saor in aisce ar leibhéal teastais, céime nó máistreachta in earnálacha a bhfuil pearsanra sciliúil ag teastáil.


Teastais do mharaithe

Áiseanna chun clárú i gcomhair Uimhreacha Aitheantais Maraí agus deimhnithe maraí a thaifeadadh, a ghiniúint agus a chruthú.


Torthaí Scrúduithe Stáit a Fháil

Rochtain ar thorthaí Scrúduithe Stáit.


Treochlár Ríomhfhoghlama

Uirlis pleanála le haghaidh scoileanna chun an dul chun cinn atá déanta acu maidir le ríomhfhoghlaim a mheas.


Treochtaí agus Ionchas Fostaíochta

Staitisticí agus tuairiscí ar threochtaí fostaíochta agus ar an léargas fostaíochta i ngairmeacha éagsúla.


Áireamhán Incháilitheachta don Chlár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige

Áireamhán lena gcumasaítear d'úsáideoirí a oibriú amach cé acu atá nó nach bhfuil a leanbh incháilithe d'áit sa chlár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige.


Úsáid Uirlis Phleanála Curaclaim NCCA

Uirlis pleanála curaclaim ón gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCA) chun cuidiú le múinteoirí bunscoile.