Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Rialtas Náisiúnta

Soláthraíonn sé staitisticí, faisneís bhuiséadach agus seirbhísí rialtais.


Acmhainní Logainmneacha Gaeilge

Acmhainní Gaeilge i ndáil le logainmneacha


Aimsigh Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt

Áis chun eolas a fháil faoi Chomhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt.


Aimsigh Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Saoráid lena gcabhraítear leat an tIonad um Fhaisnéis do Shaoránaigh is gaire duit a aimsiú.


Aimsigh Éirchód

Áis chun teacht ar an luach Éirchód le haghaidh seoladh áirithe.


Amharc ar Bhunachar Sonraí Staitisticí StatBank

Rochtain ar StatBabnk, bunachar sonraí na Príomh-Oifige Staidrimh de staitisticí oifigiúla.


An Chartlann Mhíleata

Rochtain ar Chartlann Mhíleata na hÉireann.


An Coimisiún Reifrinn

Sonraí faoin ról atá ag an gCoimisiún Reifrinn.


An Phríomh-Oifig Staidrimh

Cuireann StatCentra ar fáil cáipéisíocht chaighdeánach ar staitisticí athfhillteacha agus naisc ar féidir teacht orthu.


Bain úsáid as áis r-fhoirmeacha na Príomh-Oifige Staidrimh

Rochtain ar sheirbhís rFhoirm na Príomh-Oifige Staidrimh, a ligeann d'úsáideoirí suirbhéanna a chur i gcrích i dtimpeallacht shábháilte.


Banc Sonraí na Roinne Airgeadais

Áis ina dtaispeántar fáltais mhíosúla cánach ó Eanáir 1984 anuas go dtí seo.


Banc Sonraí na Roinne Caiteachais Phoiblí

Áis ina dtaispeántar sonraí caitheachais phoiblí ó 1994 ar aghaidh agus Líon Foirne na Seirbhíse Poiblí ó 1980 ar aghaidh.


Ceannaigh Ceadúnas Teilifíse

Áis chun do cheadúnas teilifíse a cheannach nó a athnuachan.


Ceannaigh Marsantacht Gaisce

Siopa ar líne ónar féidir le rannpháirtithe Gaisce húdaithe agus t-léinte brandáilte a cheannach.


Cláraigh mar Rialtóir Sonraí

Cláraigh anseo mar Rialtóir Sonraí.


Clárú Inimirce

Comhairle maidir le clárú inimirce.


Coinne a dhéanamh do Chlárú Inimirce

Áis chun coinne a chur in áirithe do chlárú inimirce.


Comhoibriú Ealaíonta agus Cultúrtha le Tuaisceart Éireann

Scéim chun tacaíocht chistithe a thabhairt do thionscadail chultúrtha trasteorann.


Conas a gCaitear do Chuid Airgid

Is éard atá sa láithreán gréasáin Where Your Money Goes ná uirlis ghrafach atá éasca le húsáid chun ollchaiteachas (idir caiteachas faoi Vótaí agus lasmuigh de Vótaí) an Rialtais i gcaitheamh thréimhse deich mbliana a scrúdú.


Cuardaigh Bunachair Shonraí Grianghraif Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Áis chuardaigh le haghaidh ábhar grianghrafadóireachta Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.


Cuardaigh Bunachar Sonraí na Nuachtán sa Leabharlann Náisiúnta

Áis trínar féidir le húsáideoirí cuardach a dhéanamh ar bhunachar sonraí nuachtán Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.


Cuardaigh Cartlann Ghréasáin na Leabharlainne Náisiúnta

Áis chuardaigh do Chartlann Ghréasáin na Leabharlainne Náisiúnta.


Cuardaigh Catalóg Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Áis chuardaigh do Bhailiúcháin na Leabharlainne Náisiúnta.


Cuardaigh Catalóg ar líne Dhánlann Náisiúnta na hÉireann

Áis a ligeann d'úsáideoirí catalóg ealaíne Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann a chuardach, ina bhfuil eolas lárnach faoi gach saothar.


Cuardaigh Catalóg ar líne Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Áis d'úsáideoirí chun catalóg leabharlainne Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann, PORTICO, a chuardach.


Cuardaigh Catalóg na Cartlainne Náisiúnta

Áis trínar féidir le húsáideoirí cuardach ar líne a dhéanamh ar chatalóg na Cartlainne Náisiúnta.


Cuardaigh Leabharlann Phictiúr Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann

Áis a ligeann d'úsáideoirí rochtain a fháil ar leabharlann pictiúr gairmiúil Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann, ina bhfuil bailiúchán álainn íomhánna d'ard-chaighdeán a bhíonn ag leathnú go rialta.


Cuardaigh an Códóir NACE

Rochtain ar an áis chuardaigh le haghaidh an Córais aicmithe Cóid NACE


Cuardaigh nó Íoslódáil an Clár Poiblí Carthanas

Áis chun an clár poiblí carthanas a chuardach nó chun an clár iomlán a íoslódáil mar scarbhileog Excel.


Cuardaigh Íomhánna Leabharlann & Chartlann Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann

Faigh rochtain ar íomhánna agus eolas ó chartlann agus bhailiúcháin speisialta an Ghailearaí Náisiúnta ar líne.


Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann

Sonraí maidir le Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann


Déan Turas 360 ar an Leabharlann Náisiúnta

Áis trínar féidir turas 360° a dhéanamh ar an Leabharlann Náisiúnta.


Déan teagmháil leis an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Cuireann An tSeirbhís Fóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh (SFFS) seirbhís chuimsitheach faoi rún ar fáil trí fhón.


Eolas maidir le hIarratas a dhéanamh ar Shaoránacht Éireannach

Treoir maidir le saoránacht na hÉireann agus conas iarratas a dhéanamh.


Faigh Rochtain ar Sheirbhís Ateangaireachta na Teanga Comharthaíochta

Rochtain a fháil ar ateangaireacht na teanga comharthaíochta trí Sheirbhís Ateangaireachta na Teanga Comharthaíochta.


Faigh rochtain ar Achtanna Athbhreithnithe

Rochtain ar Achtanna Leasaithe, ina dtugtar le chéile in aon téacs amháin gach leasú agus athchóiriú ar Acht.


Faigh rochtain ar Bhanc Sonraí Staitisticí na hÉireann

Rochtain ar réimse d'eolas staitisticiúil maidir le gnéithe éagsúla den saol in Éirinn.


Faigh rochtain ar Bhunachar Sonraí Foinsí Taighde na Leabharlainne Náisiúnta

Faigh Rochtain ar Fhoinsí, bunachar sonraí Leabharlann Náisiúnta na hÉireann le haghaidh taighde ar Éirinn.


Faigh rochtain ar Chomhéadan Ríomhchlárúcháin StatBank

Áits a thugann rochtain ar Chláréadan Cláraithe Iarratais StatBank a thaispeánann sonraí StatBank i bhformáid JSON-stat


Faigh rochtain ar Leabhar Leictreonach Reachtaíochta na hÉireann

Rochtain ar Leabhar na Reachtaíochta, lena n-áirítear Achtanna an Oireachtais agus na hionstraimí reachtúla.


Faigh rochtain ar Liosta Aicmithe Reachtaíochta

Rochtain ar liosta aicmithe de reachtaíocht phríomhúil agus de reachtaíocht thánaisteach i bhfeidhm.


Faigh rochtain ar Líonra Staitisticí na hEarnála Poiblí

Rochtain ar bhunachair sonraí le haghaidh eagraíochtaí san earnáil phoiblí curtha ar fáil ag an bPríomh-Oifig Staidrimh.


Faigh rochtain ar Sheirbhís Sonraí Oscailte Nasctha 2011

Áis a thugann rochtain ar sheirbhís nasctha sonraí le haghaidh Thorthaí Dhaonáireamh 2011.


Faigh rochtain ar Sheirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon

Áis a thugann rochtain d'úsáideoirí ar sheirbhísí ar líne curtha ar fáil ag an gComhairle Ealaíon, an ghníomhaireacht rialtais chun na healaíona a mhaoiniú agus a fhorbairt.


Faigh rochtain ar Thaispeántais reatha ar líne de chuid na Leabharlainne Náisiúnta

Áis trína dtugtar rochtain ar na taispeántais reatha ar líne ón Leabharlann Náisiúnta.


Faigh rochtain ar Uirlisí Samhlaithe Eurostat

Gléas Samhlaithe Sonraí ó Eurostat chun sonraí a mhionscrúdú


Faigh rochtain ar Uirlisí Samhlaithe ón bPríomh-Oifig Staidrimh

Gléasanna samhlúcháin sonraí ón bPríomh-Oifig Staidrimh chun sonraí a fhiosrú.


Faigh rochtain ar shonraí Dhaonáireamh 2016

Rochtain ar shonraí a bailíodh ó Dhaonáireamh 2016.


Faigh rochtain ar thuarascála ar chuntais an Rialtais Láir agus ar Luach ar Airgead.

Áis trínar féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar thuarascála ar chuntais an Rialtais Láir agus ar luach ar airgead.


Faigh staitisticí Sláinte agus Sábháilteachta

Áis a thugann rochtain d'úsáideoirí ar shonraí an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta ar ghortuithe marfacha agus neamh-mharfacha.


Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta

Taifead Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta d'fhoirgnimh agus ghairdíní stairiúla.


Funding for Voluntary Organisations

The SSNO is a scheme that provides funding to voluntary organisations in Ireland. This funding goes specifically to organisations that work with disadvantaged people.


Féach ar Dhaonáireamh 1901 agus 1911

Áis trínar féidir eolas a fháil ó dhaonáireamh 1901/1911 agus blúiríní ó 1821 to 1851.


Féach ar Thaisclann de Ghrianghraif Dhigiteacha sa Leabharlann Náisiúnta

Áis trínar féidir leis an úsáideoir brabhsáil ar an mbailiúchán de ghrianghraif dhigiteacha digitithe ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.


Gailearaí Náisiúnta na hÉireann Ticéadú Ar Líne

Saoráid a cheadaíonn d'úsáideoirí ticéid a chur in áirithe le haghaidh taispeántas ar líne


Gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Teanga

Foirm ghearáin don Choimisinéir Teanga, a fhiosraíonn gearáin maidir le rochtain a fháil ar sheirbhísí eagraíochtaí stáit trí Ghaeilge.


How to find legislation

Link to the Irish Statute Book website and europa.eu for all relevant legislation


Iarratas a dhéanamh ar Dheontas ón gComhairle Oidhreachta

An próiseas iarratais do Dheontais na Comhairle Oidhreachta.


Iarratas ar Stádas Carthanais

Treoirlínte maidir le hincháilitheacht le haghaidh stádas carthanais agus conas iarratas a dhéanamh air.


Imlitreacha Rialtais

Imlitreacha oifigiúla arna eisiúint ag ranna rialtais agus gníomhaireachtaí poiblí éagsúla.


Imní a léiriú faoi charthanas

Foirm chun imní faoi charthanas a chur ar aghaidh chuig an CRA


Liosta Clárúcháin arna gCoinneáil ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí

Liosta reatha na gclárúchán i seilbh Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí.


Liosta Ranna Rialtais

Liosta iomlán na ranna rialtais.


Léigh an Iris Oifigiúil

Léigh eagráin nua agus seaneagráin den Iris Oifigiúil


Maoiniú do Thionscadail Chultúrtha

Cistiú um thionscadail chultúrtha.


Maoiniú faoin gClár Tacaíochta Eisimirceach

Soláthraítear leis an gClár Tacaíochta Eisimirceach maoiniú d'eagraíochtaí neamhbhrabúis a thugann tacaíocht don phobal Éireannach sa Bhreatain agus a dhéanann ceangal idir Éireannaigh sa Bhreatain.


Public Participation Networks: How to contact

A Public Participation Network is a network that allows local authorities to connect with community groups around the country. This service lists all of the PPN websites.


Rath bhfaighteoir

Faigheann daoine a rugadh ar oileán na hÉireann agus a bhfuil an 100 bliain blainte amach tú rath bhfaighteoir.


Rialachán Stocaireachta

Rochtain ar sheirbhí faisnéise a léiríonn sonraí faoi stocaireacht.


Róil sa Státseirbhís

Róil agus freagrachtaí státseirbhíseach.


Scéim na Músaem Áitiúil agus Réigiúnach

Cistiú um músaeim áitiúla, réigiúnacha agus speisialaithe


Scéim um Inaistritheacht na mBailiúchán

Tacaíonn an Scéim um Shoghluaisteacht Bailiúchán le rochtain réigiúnach agus áitiúil níos fearr ar ábhar arna choimeád sna Bailiúcháin Náisiúnta.


Scéimeanna Leathanbhanda

Sonraí faoi scéimeanna leathanbhanda ar fud na tíre, lena n-áirítear scéimeanna atá druidte.


Seiceáil an Clár Toghthóirí

Áis chun an clár toghthóirí a sheiceáil le fáil amach an bhfuil tú cláraithe.


Seicéail priomhdhátai ar Fhéilire na gCoimisi

Check key dates on the Revenue Calendar


SráidMhuirfean.ie Seirbhís Nuachta an Rialtais

Seirbhís nuachta rialtas na hÉireann.


Straitéis ríomhRialtais

Teicneolaíochtaí eolais agus cumarsáide a úsáid chun gníomhaíochtaí eagraíochtaí san earnáil phoilbí a fheabhsú.


Tabhartas a thabhairt do Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann

Saoráid a cheadaíonn d'úsáideoirí tabhartas a thabhairt do Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann.


Tacar Uirlisí le haghaidh Cheannairí Ghradam an Uachtaráin

Faisnéis agus acmhainní in-íoslódáilte do cheannairí Gaisce.


Tionscadal Idirlíon níos Sábháilte d'Éirinn

Soláthraíonn Tionscadal Idirlíon níos Sábháilte d'Éirinn feidhmeanna feasachta, beolíne agus líne cabhraí.


Treoirlínte don Iarratas ar Chistiú Caipitil Spóirt

Treoirlínte agus foirm iarratais don chlár cistithe Caipitil Spóirt.


Vótáil i reifreann

Rialacha agus rialacháin maidir le vóta ar reifreann.


Áis Amhairc Réamh-áirithinte na Leabharlainne Náisiúnta

Áis chun ábhar taighde sa Leabharlann Náisiúnta a ordú.


Áis Chuardaigh do Shraith Conarthaí na hÉireann

Áis chun Sraith Conarthaí na hÉireann a chuardach agus chun cur ar chumas an úsáideora comhaontuithe idirnáisiúnta a bhaineann le hÉirinn a léamh.