BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Timpeallacht

Seirbhísí Fuinnimh agus Astuithe.


Aimsigh Seirbhís Chláraithe Tástála Radóin

Clár na seirbhísí tástála radóin ceadaithe.


Aimsigh Seirbhís Dáileogmhéadrachta Cheadaithe

Clár na seirbhísí Dáileogmhéadrachta Ceadaithe


Aimsigh Seirbhís Feabhsúcháin Radóin

Clár na seirbhísí feabhsúcháin radóin.


Amharc ar Innéacs Cháilíocht an Aeir

Áis a thugann eolas nuashonraithe maidir le cáilíocht aeir ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.


Amharc ar Léarscáileanna Comhshaoil

Rochtain ar shonraí comhshaoil agus léarscáileanna trí ghe-thairseach na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil.


Amharc ar Thacair Shonraí maidir le Láithreacha Suirbhé Sheismigh

Sonraí agus acmhainní maidir le taiscéalaíocht ola agus gáis.


Amharcóir Suímh Chrann

Léarscáil idirghníomhach d'Éirinn ina bhfuil eolas faoi chrainn.


An Scéim Deontas um Fheithiclí Leictreacha

Comhairle do thiománaithe atá ag smaoineamh a ngluaisteán a athrú go dtí feithicil leictreach


An Scéim um Fhuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo

Cuireann an Scéim um Thithe Níos Teo (BEWH) maoiniú ar fáil d'fheabhsúcháin éifeachtúlachta fuinnimh i dtithe daoine scothaosta agus leochaileacha.


Cearta Custaiméirí Fuinnimh agus Uisce agus Comhairle

Áis ón gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh a thugann comhairle agus eolas le haghaidh custaiméirí maidir lena gcearta.


Clár SEAI um Fhuinneamh sna Scoileanna

Acmhainní teagaisc faoi fhuinnimh i mbunscoileanna agus i meánscoileanna.


Cláraigh Córas Cóireála Fuíolluisce

Áis chun córas cóireála dramhuisce a chlárú.


Cuardaigh Iarratas nó Ceadúnas Dramhaíola nó Tuarascáil Bhliantúil Chomhshaoil ina leith

Áis chun cuardach a dhéanamh ar cheadúnas bainistithe dramhaíola nó eolas faoin gcomhshaol nó tuarascáil comhshaoil bhliantúil.


Cuardaigh Iarratas nó Údarú Sceite Fuíolluisce nó Tuarascáil Bhliantúil Chomhshaoil ina leith

Áis chun Iarratas nó Údarú Sceite Fuíolluisce nó Tuarascáil Bhliantúil Chomhshaoil a chuardach.


Cuir Stop le Dramhbhia

Clár chun cuidiú le sealbhóirí tí dramhaíl bia sa bhaile a bhainistiú.


Córas Rabhaidh Aimsire Met Éireann

Córas Rabhaidh Aimsire a thacaíonn le bainistíocht éigeandálaí agus le folárimh agus rabhaidh a thabhairt don phobal.


Dobharcheantair

Comhairle faoin dóigh le haire a thabhairt d'fhoinsí uisce ar leibhéal an phobail.


Déan Gearán maidir leis an gComhshaol chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo

Áis curtha ar fáil ag Comhairle Contae Mhaigh Eo a ligeann do chónaitheoirí gearán a dhéanamh maidir leis an gcomhshaol.


Déan Iarratas ar Cheadúnas agus Íoc as

Cuir iarratas isteach ar agus íoc as réimse de cheadúnais tríd an tSeirbhís Chomhtháite um Iarratas ar Cheadúnas.


Déan Iarratas ar Thástáil ar Radón san Aer

Áis le haghaidh úinéirí tí agus gnólachtaí iarratas a chur isteach ar thástáil ar radón san aer.


Faigh Rochtain ar an Eolas is Déanaí ar Cháilíocht an Uisce Snámha

Áis le haghaidh úsáideoirí an nuacht is déanaí a fháil ar cháilíocht uisce snámha.


Faigh Staitisticí Dóiteáin

Naisc chuig réimse cáipéisí ina bhfuil eolas staitisticiúil maidir le dóiteáin.


Féin-Fhaisnéisiú Met Éireann

Seirbhís ghréasánbhunaithe chun a chur ar chumas píolótaigh iad féin a fhaisnéisiú roimh eitilt


Fíneálacha bruscair a íoc ar líne le Comhairle Chontae na Gaillimhe

Áis ar líne chun fíneálacha bruscair a íoc le Comhairle Chontae na Gaillimhe


Gnólachtaí Glasa

Tacaíocht le cuidiú le gnólachtaí bheith níos éifeachtaí le hacmhainní.


HydroNet

Léarscáil ina bhfuil sonraí hidriméadracha bailithe ó ghréasán stáisiúin hidriméadracha na hÉireann.


Iarr cinneadh ó EPA maidir le Riachtanais Cheadúnaithe Dramhaíola

Áis chun cinneadh a iarraidh ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil maidir le riachtanais cheadúnaithe le haghaidh imeacht faoi leith.


Léarscáil de Láithreacha Monatóireachta Radaíochta

Léarscáil idirghníomhach de láithreacha monatóireachta radaíochta in Éirinn.


Léarscáil de na Limistéir a bhfuil Riosca Radóin iontu

Léarscáil idirghníomhach a léiríonn na ceantair a bhfuil riosca níos airde radóin iontu.


Léarscáileanna Faisnéise Tuile

Léarscáileanna ar a léirítear ceantair atá i mbaol tuile.


MetWeb

Ardán a bhfuil pasfhocal ag teastáil chun rochtain a fháil air chun seirbhísí aimsire saincheaptha a chur ar fáil do chomhlachtaí seirbhísí poiblí.


Ola agus Gás (Taiscéalaíocht agus Táirgeadh)

Sonraí faoin ról atá ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil i Rannóg na nGnéithe Peitriliam.


Oscail Cuntas leis an gClárlann Náisiúnta Trádála Astuithe

Áis chun cuntas a oscailt, clárú mar fhíoraitheoir nó athruithe a dhéanamh ar shonraí cuntais reatha ar Chlár Trádála Éireann um Astúcháin.


Ríomh do Dháileog Radaíochta Bhliantúil

Uirlis chun do nochtadh bliantúil do radaíocht ianúcháin a mheas


Saibhreas ár nAigéin

Áis a thugann nuacht agus taighde ar chúrsaí mara.


Sonraí an Chórais Chomhtháite Ghnóthaí Peitriliam

Sonraí teicniúla (toibreacha, seismeach, sainmheáchan agus maighnéadach) atá ar fáil maidir le taiscéalaíocht peitrilim agus gníomhaíocht táirge in Éirinn.


Sonraí faoi Radón in Éirinn

Sonraí, comhairle agus íoslódálacha maidir le radón in Éirinn.


Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann

Sonraí agus acmhainní ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, Gníomhaireacht Domhaneolaíochta na hÉireann.


Tairseach Sonraí Fuinnimh SEAI

Taisclann sonraí maidir le treochtaí agus staitisticí fuinnimh na hÉireann.


Tairseach trínar féidir le hEagraíochtaí Ceadúnais agus Cláruithe a Bhainistiú

Tairseadh le haghaidh eagraíochtaí clárúcháin agus ceadúnais a bhainistiú agus le haghaidh cumarsáide leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.


Timpeallacht na hÉireann

Sonraí, nuacht agus acmhainní maidir le comhshaol na hÉireann.


Tuairiscigh Faisnéis Gheolaíoch - Carraig Nua-Nochta

Áis chun cineál na carraige a nochtadh le linn na tógála a thuairisciú.


Tuairiscigh Faisnéis Gheolaíoch - Sciorrthaí Talún

Áis chun sciorrthaí talún a thuairisciú.


Tuairiscigh Locht do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Áis a ligeann d'úsáideoirí locht a thuairisciú nó iarratas ar sheirbhís a dhéanamh chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.


Tuairiscigh Locht nó Ábhar Imní Comhshaoil do Chomhairle Contae Dhún na nGall

Áis a ligeann d'úsáideoirí fabht nó ábhar imní a bhaineann leis an gcomhshaol a thuairisciú do Chomhairle Comhairle Contae Dhún na nGall.


Tuairiscigh Teagmhas Comhshaoil

Sonraí faoin dóigh le heachtra maidir leis an gcomhshaol a thuairisciú le d'údarás áitiúil nó leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.


Tuilte in Éirinn

Comhairle don phobal i gcoitinne maidir le tuilte in Éirinn.


Tástáil ar Radón san Aer

Sonraí faoi thástáil le haghaidh úinéirí tí chun seiceáil an bhfuil radón san uisce.


Íoc as Seirbhísí WEEE (dramhthrealamh leictreach agus leictreonach) le Comhairle Contae Mhaigh Eo

Áis chun iarratas a dhéanamh ar agus íoc as Ceadúnas do Dhramhthrealamh leictreach agus leictreonach (WEEE) le Comhairle Contae Mhaigh Eo.