Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Poist Pholasaí

Pinsin Seirbhíse Poiblí

Foilsithe: 12 March 2019
Ó: An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Réamhrá

Go ginearálta, is ionann fostaí sa tseirbhís phoiblí agus ball den 'Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair' nó de scéim pinsin a bhaineann le hearnáil ar leith atá ann cheana féin.

Is éard atá sna sochair phinsin a fhaigheann fostaí sa tseirbhís, go ginearálta, ná pinsean scoir agus cnapshuim. Cáileofar fostaithe sa tseirbhís phoiblí atá in aicme iomlán ÁSPC, chomh maith, don Phinsean Stáit, faoi réir na rialacha a leagann an Roinn fostaíochta Gnóthaí agus Coimirce Sóisialaí síos.

Is féidir pinsean céile nó linbh a íoc, chomh maith, nuair a fhaigheann fostaí sa tseirbhís phoiblí bás fad a bhíonn siad ag oibriú nó ar scor, agus is féidir aisce bháis a íoc nuair a fhaigheann fostaí sa tseirbhís phoiblí bás fad a bhíonn siad ag oibriú.

Is éard a bhaineann le tromlach na scéimeanna pinsin seirbhíse poiblí ná ranníocaíocht phinsin shainráite, a asbhaintear ó thuarastal fostaí sa tseirbhís phoiblí. Teastaíonn ranníocaíocht ar leith, chomh maith, maidir le pinsin chéilí agus leanaí.

Chun teacht ar bhreis eolais ar a dteidlíochtaí pinsin, ba cheart do bhaill teagmháil a dhéanamh lena n-oifig áitiúil/a n-iaroifig Acmhainní Daonna nó lena riarthóir pinsin. Deimhníonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe beartas lárnach pinsin seirbhíse poiblí, agus ní bhíonn ar a cumas, go ginearálta, dá bharr, chun freagairt ar cheisteanna aonair.

• chun teacht ar eolas ar phinsin Stáit, ba cheart do dhaoine aonair teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

• chun teacht ar eolas ar bheartas pinsean an Rialtais go ginearálta (nach mbaineann le scéimeanna pinsin seirbhíse poiblí), maidir leis an bPinsean Stáit ina measc sin, ba cheart do dhaoine aonair teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

• chun teacht ar eolas ar bheartas cánachais maidir le scéimeanna pinsin, ba cheart do dhaoine aonair teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Airgeadais

An 'Scéim Aonair'

Cuireadh tús leis an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (an Scéim Aonair) le héifeacht ón 1 Eanáir 2013. Baill den Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (an Scéim Aonair), go ginearálta, iad na hiontrálaithe nua go léir i bhfostaíocht seirbhíse poiblí inphinsin a thosaigh an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh.

Is féidir le baill teacht ar eolas breise ar an láithreán gréasáin an Scéim Pinsin Aonair .

Scéimeanna atá ann Cheana Féin

Baineann fostaithe sa tseirbhís phoiblí a earcaíodh roimh 2013 le scéimeanna pinsin a bhaineann le hearnáil ar leith (sampla: an státseirbhís, FSS agus scéimeanna múinteoirí). Baineann a rialacha féin le gach ceann de na scéimeanna seo.

Áirítear le roinnt acmhainní pinsin earnála:

múinteoirí agus foireann eile oideachais

foireann chúram sláinte poiblí

an státseirbhís

na Fórsaí Cosanta

Athruithe 2012 ar Shocruithe Pinsin

Cé go leagtar amach san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012 rialacha na Scéime Aonair, cuimsítear ann, chomh maith, forálacha áirithe a dhéanann difear do shocruithe pinsin de chuid pinsean atá ann cheana féin agus pinsin Scéime Aonair.

Foráiltear san Acht chun an lacáiste pinsin a shíneadh, chun go mbeidh pinsean seirbhíse poiblí faoi réir lacáiste ar an tseirbhís phoiblí a athiontráil, fiú má tá an fhostaíocht i limistéar éagsúil den tseirbhís phoiblí. Ciallaíonn lacáiste go mb’fhéidir go mbeidh ar a riarthóir pinsin an barrachas a asbhaint óna bpinsean sa chás ina sáraíonn a n-ioncam agus pinsean nua, i dteannta a chéile, an t-ioncam inphinsin a bhí acu roimhe seo.

Laghdú Phinsean na hEarnála Poiblí (LPEP)

Laghdú atá san LPEP ar phinsin áirithe seirbhíse poiblí a tugadh isteach an 1 Eanáir 2011 faoi BAÉLP 2010 agus rinneadh é a shíneadh go suntasach an 1 Iúil 2013 faoi BAÉLP 2013.

Thit aisiompú substainteach ar an PSPR amach le blianta beaga anuas agus nuair a bhíonn forálacha aisiompaithe an LPEP san Acht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017 i bhfeidhm go hiomlán ón 1 Eanáir 2020 ar aghaidh, ní bheidh éifeacht ag an LPEP ach ar líon beag pinsin seirbhíse poiblí agus dámhachtainí nua pinsin.

Faoi Acht 2017, ceanglaítear ar an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, chomh maith, tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2020, chun ordú a eisiúint a shonróidh dáta a bhainfear an LPEP go hiomlán ón ngrúpa iarmharach sin de phinsin a mbíonn éifeacht ag an LPEP orthu. Is éard a bheidh sa dáta sonraithe seo, go héifeachtach, ná an dáta a bheidh deireadh iomlán curtha leis an LPEP.

Tá eolas breise ar an LPEP ar fáil, faoi mar atá sé faoi láthair anseo: Public Service Pension Reduction (PSPR).

Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise (RAB)

Ón 1 Eanáir 2019, tháinig ranníocaíocht phinsin bhuan, ‘an Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise’ (RAB) in ionad ‘na hAsbhainte a Bhaineann le Pinsean’ (ABP). Go ginearálta, bíonn an méid a íocann fostaí sa tseirbhís phoiblí san RAB níos ísle ná an méid a d’íocfaidís san ABP.

Murab ionann agus an ABP, ní bhaineann an RAB ach le fostaí sa tseirbhís phoiblí ar ball é/í de scéim pinsin seirbhíse poiblí agus gearrtar é ar ioncam inphinsin. Ciallaíonn seo, murab ionann agus an ABP, ní bhíonn ioncam ar nós liúntais neamh-inphinsin agus ragobair neamh-inphinsin faoi réir an RAB, go ginearálta.

Gearrtar an RAB ar rátaí éagsúla ag brath ar leibhéil ioncaim, téarmaí na scéime pinsin agus téarmaí pinsin, agus bíonn díolúintí ann i dtaobh ioncaim atá faoi leibhéil áirithe. Tá leibhéil shealadacha díolúine i bhfeidhm don bhliain 2019, agus beidh feidhm ag sraith bhuan leibhéil díolúine ó 2020 ar aghaidh.

Cuirtear eolas breise ar fáil sa Nóta Treorach maidir leis an RAB.

Aois Scoir Éigeantaigh

Is í an aois scoir éigeantaigh an aois uasta ar féidir le fostaí fanacht ina bhfostaíocht a fhad leis.

Bíonn aoiseanna scoir éigeantaigh éagsúla ag fostaithe sa tseirbhís phoiblí, ag brath ar an dáta a thosaigh siad ag oibriú sa tseirbhís phoiblí. Baineann na haoiseanna scoir éigeantaigh seo a leanas leis an gcuid is mó d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí, ach ní bhaineann siad le grúpaí áirithe a mbíonn orthu dul ar scor go luath, mar gheall ar chineál a n-oibre, mar shampla, na Gardaí agus na Fórsaí Cosanta.

Bíonn aois scoir éigeantaigh 70 bliain ag fostaithe sa tseirbhís phoiblí a thosaigh ag oibriú sa tseirbhís phoiblí roimh an 1 Aibreán 2004. Roimh an 26 Nollaig 2018, bhí aois scoir éigeantaigh 65 bliain ag an ngrúpa seo.

Níl aon aois scoir éigeantaigh ag fostaithe sa tseirbhís phoiblí a thosaigh ag oibriú sa tseirbhís phoiblí idir an 1 Aibreán 2004 agus an 31 Nollaig 2012.

Bíonn aois scoir éigeantaigh 70 bliain ag fostaithe sa tseirbhís phoiblí a thosaigh ag oibriú sa tseirbhís phoiblí an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin.

Is féidir níos mó a léamh faoin aois scoir éigeantaigh anseo: compulsory retirement age.

Naisc Áisiúla

Tá reachtaíocht, ciorcláin agus acmhainní eile ar fáil anseo: Public Service Pensions: Useful Links.

Cuid den