Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 

Tá beartas forbartha tuaithe uile-Rialtais nua á fhorbairt d'Éirinn faoi láthair ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. Leanfaidh sin ón Missing link item! a foilsíodh in Eanáir 2017 a dtiocfaidh deireadh lena thréimhse trí bliana in 2019.

Beidh an beartas tuaithe nua réamhbhreathnaitheach, beidh tréimhse cúig bliana i gceist, agus díreofar ar phobail agus ar gheilleagair thuaithe a neartú. Tabharfar forbairtí geilleagracha, sochaíocha agus idirnáisiúnta san áireamh:

  • lena n-áirítear athruithe déimeagrafacha laistigh de phobail tuaithe,
  • an bhéim níos mó atá anois ar oiriúnú don athrú aeráide, an earnáil agraibhia a éagsúlú,
  • an chéad leagan eile de na scéimeanna maoinithe tuaithe (mar shampla CAP and LEADER ),
  • bealaí nua oibre agus an t-athrú atá ag teacht ar na cineálacha post a bhíonn ar fáil,
  • agus an Breatimeacht.

Suirbhé Comhairliúcháin Phoiblí

D'fhonn an beartas nua a fhorbairt, reáchtáil an Roinn sraith imeachtaí comhairliúcháin le roinnt míonna anuas chun tuairimí a fháil ó pháirtithe leasmhara maidir leis na dúshláin agus na deiseanna atá roimh phobal na tuaithe in Éirinn. De bharr na n-imeachtaí sin, tá an Roinn ag cur fáilte anois roimh aiseolas níos leithne, trí shuirbhé ar líne, maidir leis na dúshláin atá roimh dhaoine atá ag maireachtáil agus ag obair faoin tuath in Éirinn chomh maith leis na deiseanna atá acu. Léirítear na príomhthéamaí atá tagtha chun cinn go dtí seo sna ceisteanna atá sa suirbhé.

Tá an Roinn anois chun Suirbhé Comhairliúcháin Phoiblí a óstáil go dtí Dé hAoine an 11 Deireadh Fómhair 2019.

Tríd an suirbhé ar líne seo, fáiltímid roimh thuairimí ó dhuine ar bith ar mian leis/léi cuidiú leis an mbeartas nua seo a fhorbairt, go háirithe daoine atá ag maireachtáil agus ag obair faoin tuath in Éirinn. Tá an suirbhé ar fáil anseo

Ó: An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail Foilsithe: 30 August 2019