Íomha: SocialEnterprise ga

An Beartas Náisiúnta maidir le Fiontraíocht Shóisialta in Éirinn 2019-2022

Gnóthaí iad Fiontair Shóisialta arb é a bpríomhchuspóir tionchar sóisialta, sochaíoch nó timpeallachta a bhaint amach. Mar aon le gnóthaí eile, bíonn fiontair i mbun trádáil earraí nó seirbhísí ar bhonn leanúnach. Déantar aon bharrachas a ghineann siad áfach a infheistiú arís d'fhonn tionchar sóisialta a bhaint amach.

1. Cur leis an Aird ar Fhiontraíocht Shóisialta;

2. Fiontraíocht Shóisialta a Chothú agus a Neartú agus

3. Comhleanúnachas Beartais Níos Fearr a Bhaint Amach.

Leagtar amach sa Bheartas sraith de 26 ghealltanas atá déanta ag an Rialtas maidir leis an trí Aidhm sin chun an fhiontraíocht shóisialta a fhorbairt sa tréimhse ó 2019-2022. Déanfar na gealltanais sin a bhaint amach i gcomhar le páirtithe leasmhara fiontraíochta sóisialta. Is é aidhm an Bheartais ná tacú le fiontraíocht shóisialta fás a dhéanamh agus tionchar a bheith aici.

Táthar ag éileamh polasaí dá leithéid le blianta, agus baineann foilsiú an Bheartais seo amach ceann de thiomantais an Phlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus Future Jobs Ireland . Is ionann foilsiú an Bheartais agus cloch mhíle thábhachtach d'fhiontair shóisialta in Éirinn.

Tá an Beartas Náisiúnta maidir le Fiontraíocht Shóisialta in Éirinn ina chuid de shraith tionscnamh atá curtha i dtoll a chéile ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail d'fhonn tacú leo sin a bhíonn ag obair le pobail agus le grúpaí faoi mhíbhuntáiste. Áirítear ar roinnt de na tionscnaimh eile Straitéis nua do na hEarnálacha Pobail agus Deonacha chomh maith le Straitéis Náisiúnta nua Saorálaíochta, dhá straitéis a bheidh le foilsiú i mbliana.

Rinne an Tuarascáil Taighde ar an bhFiontraíocht Shóisialtat in Éirinn a raibh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail chomh maith leis an bhForas Airgeadais Shóisialta ina bun eolas maidir le Beartas maidir le Fiontraíocht Shóisialta a fhorbairt.

Is féidir an spreagaitheasc a rinne an tUasal Michael Ring, TD, an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail a fháil anseo.