Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 

An Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe

Is é Tionscadal Éireann 2040, beartas agus creat pleanála uileghabhálach an Rialtais maidir le forbairt shóisialta, gheilleagrach agus chultúrtha na hÉireann. Áirítear ann plean infheistíochta caipitil mionsonraithe don deich mbliana amach romhainn, an Plean Forbartha Náisiúnta (NDP) 2018-2027, agus an Creat Náisiúnta Pleanála ina leagtar amach prionsabail agus tosaíochtaí níos leithne chun fás ar an daonra agus ar an ngeilleagar suas go dtí an bhliain 2040 a phleanáil.

Mar chuid de Thionscadal Éireann 2040, tá gealltanas tugtha ag an Rialtas €1 bhilliún breise a chur ar fáil don Chiste um Athghiniúint agus Forbartha Tuaithe (“an Ciste”) nua i rith na tréimhse idir 2019 agus 2027 a ndéanfaidh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail a reáchtáil le cúnamh ó Bhord Comhairleach Tionscadail, ina gcuimseofar ionadaithe ó Ranna Rialtais barrthábhachtacha chomh maith le saineolaithe seachtracha. Faoin gCiste seo, cuirfear infheistíocht ar fáil chun tacú le tionscadail oiriúnacha i mbailte agus sráidbhailte ina bhfuil daonra níos lú ná 10,000 duine, chomh maith leis na ceantair timpeall orthu, a bhainfidh amach aidhmeanna Thionscadal Éireann 2040 chomh maith le forbairt gheilleagrach agus shóisialta inbhuanaithe a bhaint amach sna réimsí sin.

Is é is cuspóir leis an gCiste tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail chomhordaithe agus chomhtháite idir Ranna Rialtais, Gníomhaireachtaí Stáit, Údaráis Áitiúla, comhlachtaí poiblí eile, pobail agus nuair is cuí, maoinitheoirí daonchairdiúla agus/nó an earnáil phríobháideach. Tá maoiniú tosaigh €315 milliún le leithroinnt ar an gCiste ar bhonn céimnithe le linn na tréimhse 2019 go dtí 2022.

Tionscadail atá Incháilithe faoin gCiste

Faoin gCiste seo, tacófar le tionscadail uaillmhianacha agus straitéiseacha a chuireann le hathghiniúint forbartha agus tuaithe. Tacófar le hinfheistíochtaí scála nach bhféadfaí a chur i gcrích d'uireasa na breisíochta a chuirtear ar fáil faoin gCiste, agus le tionscadail nach dtagann faoi raon feidhme na scéimeanna atá ann faoi láthair. Sa chomhthéacs sin, is dócha gur tionscadail ilbhliantúla agus ilghnéitheacha a bheidh i gceist, ina n-áireofar roinnt gnéithe nó céimeanna mar chuid de phlean leathan straitéiseach.

Áireofar ar na príomhthorthaí tacaíocht a thabhairt d'fhorbairt inbhuanaithe pobail agus gheilleagrach i gceantair thuaithe na hÉireann, lena n-áirítear bailte agus sráidbhailte níos lú a athghiniúint agus an fhiontraíocht agus an nuálaíocht a spreagadh chun tacú le cruthú fostaíochta i gceantair thuaithe.

I measc na gcineálacha tionscadal a gheobhaidh tacaíocht faoin gCiste (ach gan a bheith teoranta dóibh) tá:

  • bearta chun cónaí nó forbairt tráchtála i lár bailte a spreagadh lena n-áirítear infheistíocht a dhéanamh i bhfoirgnimh fholmha
  • spásanna poiblí i mbailte agus sráidbhailte a fheabhsú agus limistéir agus foirgnimh a fhorbairt le haghaidh saoráidí pobail
  • tionscadail a thacaíonn le poist a chruthú, le fiontraíocht agus le nuálaíocht i gceantair thuaithe (mar shampla: forbairt ar Mhoil Dhigiteacha, ar Mhoil Fiontraíochta, ar Mhoil Chruthaitheachta, ar shaoráidí oiliúna)
  • bearta chun dul i ngleic le míbhuntáiste sóisialta
  • tionscnaimh turasóireachta a mheallfaidh cuairteoirí chuig ceantair thuaithe
  • bealaí siúlóide, rothaíochta agus iompair phoiblí idir bailte agus sráidbhailte agus laistigh díobh a fheabhsú (lena n-áirítear feabhas ar bhóithre, ar dhroichid agus ar shaoráidí páirceála gluaisteán).
  • saoráidí áineasa nó fóillíochta a chur ar fáil nó cur leo
Ó: An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail Foilsithe: 11 December 2018