Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Foilseacháin

Polasaí na Gaeilge

Last updated: 21 November 2018
Published: 1 November 2018
Ó: Roinn an Taoisigh

Scéim na dTeangacha Oifigiúla: 2016 - 2019

Ullmhaíodh an scéim seo de réir na Treoirlínte faoi Alt 12 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tháinig sí in éifeacht ó 29 Feabhra 2016.

Ábhar na Scéime Teanga

Cuireann an scéim seo leis na prionsabail QCS (Seirbhís Cháilíochta do Chustaiméirí), agus leis an gcoimitmint sa Chairt do Chustaiméirí a dheimhníonn gur féidir le custaiméirí ar mian leo gnó a dhéanamh trí Ghaeilge déanamh amhlaidh. Leagann sé amach an méid seirbhísí atá ar fáil faoi láthair trí Ghaeilge, agus aithníonn sé limistéir le feabhsú as seo amach.

Tá cóip den scéim anseo.

Tá cóipeanna de na scéimeanna roimhe seo ó 2005 agus ó 2009 ar fáil thíos.

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Tá cur chuige comhtháite don Ghaeilge leagtha amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ina bhfuil 9 réimse gnímh luaite, is iad sin an t-oideachas,

an Ghaeltacht, an teaghlach, seirbhísí poiblí, na meáin agus an teicneolaíocht, foclóirí, reachtaíocht, an eacnamaíocht agus tionscnaimh leathana. Tá na gníomhartha ábhartha faoin Straitéis á gcur i bhfeidhm ag na páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear an Roinn seo.

Tá an tuarascáil is deireanaí ar an dul chun cinn atá déanta faoin Straitéis ag an Roinn seo ar fáil anseo.

Ina theannta sin, tá plean forfheidhmithe na Roinne seo faoin Straitéis ar fáil anseo.

Polasaí maidir le Foilsiú i nGaeilge agus i mBéarla

De réir Acht na dTeangacha Oifigiúla, foilsítear na doiciméid seo a leanas i nGaeilge agus i mBéarla go comhuaineach:

• Aon doiciméid ina leagtar amach tograí beartais phoiblí

• Aon tuarascáil bhliantúil

• Aon chuntas iniúchta nó ráiteas airgeadais

• Aon ráiteas straitéise a cheanglaítear a ullmhú faoi alt 5 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997

Ina theannta sin, in ómós spioraid an Achta, agus ar aon dul leis ár dtiomantas seirbhís ar ard chaighdeán a chur ar fáil dár gcustaiméirí, foilsímid réimse doiciméid i ngach ceann de na teangacha oifigiúla - mar shampla:

• An Chairt do Chustaiméirí

• An Bhratach Náisiúnta

• An Lámhleabhar Comh-Aireachta

• Lámhleabhar do Thithe an Rialtais

• Doiciméid Comhairliúcháin Poiblí

• Leabhráin Cuimhneacháin

Faoi láthair, foilsímid i mBéarla amháin doiciméid nach leagann amach tograí beartais phoiblí, nach bhfuil ach ciorclaíocht teoranta acu, agus atá dírithe ar ghrúpaí saineolacha. Foilsítear óráidí ar an láithreán gréasáin sa teanga ina dtugtar iad.

Tá sé mar pholasaí againn go bhfuil an téacs agus na grafaicí ar fáil i ngach ceann de na teangacha oifigiúla ar phríomhleathanaigh ár láithreán ghréasáin.


Sonraí Teagmhála Phearsanra atá ag cur seirbhís Ghaeilge ar fáil

Saoirse Kenny McKenna 01-6194390

Sascha O’Toole 01-6194137

Roinn an Taoisigh

Tithe an Rialtais

Baile Átha Cliath 2

D02 R583

Nó seol ríomhphost chuig: gaeilge@taoiseach.ie

Comhad Gaolmhar

Scéim na dTeangacha Oifigiúla 2005 - 2008

Íoslódáil

Scéim Faoi Acht Na dTeangacha Oifigiúla 2009-2012

Íoslódáil

Sceim faoi Acht na dTeangacha Oifigiula 2016-2019

Íoslódáil

Aighneachtaí faoi Scéim na dTeangacha Oifigiúla 2005

Íoslódáil