Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Foilseacháin

Straitéis Cúig Bliana chun Tacú leis an Earnáil Phobail agus Dheonach in Éirinn 2019-2024

Foilsithe: 28 August 2019
Ó: An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Leagtar amach sa Straitéis chun Tacú leis an Earnáil Phobail agus Dheonach in Éirinn seo (AnStraitéis) fís fhadtéarmach dár bpobail in Éirinn. Tá gníomhartha inti atá le cur i bhfeidhm sna chéad chúig bliana eile amach romhainn agus leagtar amach inti treoir ghinearálta do bheartas an Rialtais i ndáil le forbairt pobail, forbairt áitiúil agus an earnáil phobail agus dheonach do na blianta atá amach romhainn. Treisítear inti an caidreamh agus an chomhpháirtíocht idir an Rialtas agus an earnáil phobail agus dheonach a forbraíodh agus an Straitéis á hullmhú.

Réadaítear sa Straitéis rún an Chreat-Bheartais d’Fhorbairt Pobail agus Áitiúil 2016 (An CreatBheartas) agus comhlíontar an gealltanas sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta maidir le creat-bheartas comhtháite a chruthú agus straitéis a fhorbairt chun tacú leis an earnáil phobail agus dheonach agus chun cur chuige comhoibríoch a spreagadh idir comhlachtaí poiblí agus an earnáil phobail agus dheonach.

An Rialtas agus daoine ó na hearnálacha forbartha pobail, forbartha áitiúla, ón earnáil phobail agus dheonach agus ón earnáil rialtais áitiúil a chuir an Straitéis i dtoll a chéile. Straitéis uaillmhianach atá inti, chun tacú le comhpháirtíocht agus le hiarracht chomhoibríoch ar gach leibhéal agus i measc na bpáirtithe leasmhara go léir, agus cuimsítear inti cuspóirí ardleibhéil agus gníomhartha gaolmhara chun tacú le pobail, lena n-eagraíochtaí ionadaíocha agus leis an earnáil phobail agus dheonach. Níos tábhachtaí fós, mínítear inti na luachanna agus na prionsabail a threoróidh agus a mhúnlóidh tacaíocht an Rialtais do phobail agus don earnáil phobail agus dheonach sna blianta amach romhainn, agus a chabhróidh lenár bhFís do Phobail a thabhairt i gcrích faoi dheireadh na gcéad deich mbliana eile amach romhainn.

Pobail Inbhuanaithe, Uilechuimsitheacha agus Chumhachtaithe

Straitéis Cúig Bliana chun Tacú leis an Earnáil Phobail agus Dheonach in Éirinn 2019-2024

Download