Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Faisnéis Eagraíochta

An tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015

Foilsithe: 11 October 2019
Ó: Roinn an Taoisigh

Buarthaí um chosaint leanaí a thabhairt le fios

Is iad na heagraíochtaí a bhfuil freagracht reachtúil orthu as cosaint agus leas leanaí:

Má a cheapann tú go bhfuil baol láithreach roimh leanbh, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an nGarda Síochána .

Má bhíonn buarthaí ort faoi shábháilteacht nó leas linbh, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le seirbhís dualgais oibre sóisialta áitiúil Tusla sa cheantar ina gcónaíonn an leanbh. Is féidir leat teacht ar shonraí teagmhála do sheirbhísí oibre sóisialta áitiúla anseo.

An tAcht um Thús Áite do Leanaí, 2015

Achtaíodh an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015 an 19 Samhain 2015 agus bhí tús iomlán curtha leis an 11 Nollaig 2017.

Leagtar oibleagáidí breise san Acht ar sholáthraithe seirbhísí áirithe do leanaí.

Faoi mar a cheanglaítear in Alt 27 den Acht, d’ullmhaigh an Roinn plean earnála um chur i bhfeidhm agus tá seo ar fáil lena íoslódáil anseo.

Cé go ndéanann an Roinn idirghníomhú díreach an-teoranta le leanaí faoi 18 mbliana d’aois, lena chinntiú go sásaímid ár n-oibleagáidí faoin Acht agus faoi na Treoirlínte maidir le Tús Áite do Leanaí go ginearálta, tá Ráiteas um Chosaint Leanaí arna fhorbairt againn, chomh maith, agus is féidir é a íoslódáil anseo.

D’ullmhaigh an Roinn Prótacal Tuairiscithe um Thús Áite do Leanaí , chomh maith, i gcomhréir le hAlt 27 den Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015. Tugtar cuntas sa Phrótacal ar na nósanna imeachta a chinntíonn go gcomhlíonann an Roinn forálacha an Achta um Thús Áite do Leanaí, 2015, agus an treoir a eisítear faoi Alt 6 den Acht sin.

Ba cheart an Prótacal seo a léamh i gcomhar le Ráiteas um Chosaint Leanaí na Roinne. Cáipéis bheo í seo agus déanfar í a nuashonrú ar aon dul le hathruithe ar an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 agus ar Threoir.