Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Faisnéis Eagraíochta

Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

Foilsithe: 23 November 2018
Ó: Roinn an Taoisigh

Gné lárnach den tseirbhís nua-aimseartha phoiblí is ea seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sholáthar. Rinne Roinn an Taoisigh dícheall riamh anall le seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a chur ar fáil.

Táimid tiomanta do chinntiú go bhfuil éiteas seirbhíse do chustaiméirí mar chuid de gach rud a dhéanaimid agus go ndéanann ár bhfoireann go léir é a chothú.

Bainimid úsáid as réimse beart lena chinntiú go leanaimid le feabhas a chur ar cháilíocht fhoriomlán ár seirbhíse. Cuireann ár bplean gníomhaíochta custaiméirí leis an dul chun cinn a rinneadh i bpleananna roimhe seo agus liostaítear ann na gníomhartha a bheartaímid a dhéanamh chun gur féidir linn fiú níos mó dul chun cinn a dhéanamh.

Déantar cur síos sa phlean ar conas a dhéanfaimid ár ngealltanais agus ár gcaighdeáin seirbhíse a sholáthar agus a thomhas.

Déantar cur síos inár gcairt chustaiméirí ar na leibhéil seirbhíse a bhfuil gach custaiméir i dteideal súil a bheith acu leo nuair a dhéileálann siad linn agus ar ár dtiomantas do chinntiú go leanaimid leis na leibhéil seo seirbhíse a sholáthar. Cuirtear eolas ar fáil ar chaighdeáin seirbhíse, ionchur custaiméara, nósanna imeachta, saoráil faisnéise agus sonraí teagmhála do phríomhlimistéir laistigh dár roinn.

Glacaimid leis go bhféadfadh go dtiocfadh cásanna aníos ina mb’fhéidir go mbraitheann custaiméirí gur theip ar na leibhéil seirbhíse a sholáthraíomar an méid a raibh súil acu leis a shásamh. Tá nós imeachta láidir i bhfeidhm ag an roinn inar féidir le custaiméirí gearáin a dhéanamh lena chinntiú go ndéantar aon ghearáin a imscrúdú go hiomlán agus go ndéileáiltear leo a luaithe agus is féidir.

Plean Gníomhaíochta Custaiméirí

Tá pleananna gníomhaíochta custaiméirí á gcur le chéile ag eagraíochtaí seirbhíse poiblí ón mbliain 1997 ar aghaidh. In 2003, mar chuid de dhíriú ar sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a fheabhsú níos mó, thosaigh eagraíochtaí seirbhíse poiblí ag glacadh le cairteacha custaiméirí.

Cuirtear pleananna gníomhaíochta custaiméirí agus cairteacha custaiméirí le chéile mar chuid den phróiseas céanna foriomlán, ach tá róil ar leith acu atá comhlántach, mar sin féin.

Leagtar amach i bplean gníomhaíochta custaiméirí (PGC) feidhmeanna na heagraíochta agus na seirbhísí a sholáthraíonn sí don phobal. Déantar cur síos mionsonraithe ann ar conas a dhéanfaidh an eagraíocht na gealltanais agus na caighdeáin a leagtar amach sa chairt chustaiméirí a sholáthar agus a mhonatóiriú.

Ar ceangal thíos, tá a cóip de phlean gníomhaíochta custaiméirí Roinn an Taoisigh. Leagtar amach ann ár dtiomantas do phrionsabail na seirbhíse ardchaighdeáin do chustaiméirí agus ár ndiongbháilteacht chun leanúint leis an seirbhís ar an gcaighdeán is airde a sholáthar don phobal. (Tabhair faoi deara go n-áirítear leis an PGC cóip den chairt chustaiméirí agus cóip den nós imeachta um ghearáin chustaiméirí mar aguisíní.)

Cairt Chustaiméirí

Tá cairteacha custaiméirí á gcur le chéile ag eagraíochtaí seirbhíse poiblí ón mbliain 2003 ar aghaidh. Tá de chuspóir acu cur leis na feabhsúcháin a tháinig ar sheirbhís

do chustaiméirí a rinneadh i ndiaidh gur tugadh pleananna gníomhaíochta custaiméirí isteach ar fud na seirbhíse poiblí sé bliana roimhe sin.

Is éard is cairt chustaiméirí ann ná ráiteas gearr ina ndéantar cur síos ar an leibhéal seirbhíse a bhfuil duine i dteideal súil a bheith leis nuair a dhéileálann siad le heagraíocht seirbhíse poiblí. Beartaítear go ndíríonn sé ar na saincheisteanna siúd atá are tábhachtach don phobal, seachas gach rud a chuimsiú a dhéanann eagraíocht nó díriú ar beartais nó próisis inmheánacha.

Ar ceangal thíos, tá cóip dár gcairt chustaiméirí ina dtugtar cuntas ar ár dtiomantas do sheirbhís a sholáthar don phobal i gcomhréir le 12 phrionsabal na seirbhíse ardchaighdeáin do chustaiméirí agus tugtar sainmhíniú ann ar ár gcaighdeáin seirbhíse i bhfriotal soiléir agus simplí.

Cuirtear eolas ar fáil, chomh maith, ar conas is féidir le hionchur custaiméirí cur le feabhsú na seirbhísí a sholáthraímid agus ar shaincheisteanna ar nós nósanna imeachta chun gearáin a dhéanamh agus Saoráil Faisnéise.

Nós Imeachta um Ghearáin Chustaiméirí

Déanaimid ár seacht ndícheall lena chinntiú go bhfreastalaíonn na seirbhísí a sholáthraímid go hiomlán ar riachtanais agus ionchais daoine agus go gcuirtear ar fáil iad ar bhealach cairdiúil, cúirtéiseach agus éifeachtúil. Glacaimid leis, áfach, go mb’fhéidir go mbraitheann duine mhíshásta, ar uairibh, leis an leibhéal seirbhíse a cuireadh ar fáil dóibh.

Má bhraitheann duine ar bith go bhfuil saincheist acu leis an tseirbhís a cuireadh ar fáil dóibh, tá an cearta acu chun gearán a dhéanamh go díreach leis an duine aonair nó an rannóg a raibh siad ag déileáil leo, agus bheadh súil againn leis gur féidir aon fhadhb a réiteach caol díreach.

Murab amhlaidh an cás, agus má bhraitheann duine éigin gur cheart dóibh gearán oifigiúil a dhéanamh, tá nós imeachta láidir um ghearáin chustaiméirí i bhfeidhm againn lena chinntiú go ndéantar gach gearán a imscrúdú go críochnúil, go cothrom agus faoi rún.

Freagróidh an t-oifigeach seirbhíse do chustaiméirí aon ghearán oifigiúil laistigh de 15 lá i ndiaidh é a fháil nó, mura féidir é seo a dhéanamh, eiseoidh sé/sí freagairt eatramhach ina gcuirfear na cúiseanna in iúl a bhí leis na moill agus cathain a eiseofar freagairt shubstainteach.

Tá an ceart ag duine ar bith nach bhfuil sásta le freagairt an oifigigh sheirbhíse do chustaiméirí chun achomharc a dhéanamh le ceann gnóthaí corparáideacha na Roinne. Má bhraitheann an gearánach nár réitíodh an cheist chun a sásaimh, tá ceart achomhairc acu go fóill chun achomharc a dhéanamh le hOifig an Ombudsman. Ceanglaítear cóip den nós imeachta iomlán um ghearáin chustaiméirí thíos.

Plean Gnímh do Chustaiméirí

Download

Nós Imeachta um Ghearáin ó Chustaiméirí ga

Download