Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Réamhrá

Is é Tionscadal Éireann 2040 straitéis uileghabhálach fhadtéarmach an Rialtais chun tír níos fearr a dhéanamh d’Éirinn do gach duine dínn. Díríonn Tionscadal Éireann 2040 ar rudaí a dhéanamh ar bhealach difriúil. D’athraíomar conas a dhéanaimid infheistíocht i mbonneagar poiblí in Éirinn, ag aistriú ón gcur chuige a glacadh roimhe seo, ina ndearnadh infheistíocht phoiblí a leathadh róghann agus ina ndearnadh cinntí faoi infheistíocht a tháinig salach ar straitéis a rinneadh a ullmhú agus a leagan amach go soiléir.

Faoin mbliain 2040, beidh thart ar aon mhilliún duine breise ag cónaí inár dtír. Teastóidh na céadta mílte post nua agus teach nua ón bhfás seo ar an daonra. Ó seoladh é, tá feabhas á chur ag Tionscadal Éireann 2040 ar nascacht agus iomaíochas réigiúnach, agus tá feabhas á chur ar inbhuanaitheacht chomhshaoil agus Éire níos cothroime agus níos córa a thógáil do gach duine. Is féidir leat teacht ar níos mó sonraí [external-link https://www.gov.ie/en/collection/580a9d-project-2040-documents/ | sna cáipéisí seo .]

Buntacaíonn Tionscadal Éireann 2040 le sraith chomhroinnte spriocanna nó Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta (TSNanna) do gach pobal fud fad na tíre.

Fás Dlúth

Trí bhainistiú cúramach a dhéanamh ar fhás inbhuanaithe cathracha, bailte agus sráidbhailte dlútha, cuirfear luach leo agus cruthófar áiteanna níos mealltaí inar féidir le daoine cónaí agus oibriú. Is iomaí limistéar féideartha forbartha atá inár lonnaíochtaí uirbeacha go léir, atá suite go lárnach agus atá faoi úinéireacht phoiblí, go minic, atá oiriúnach do agus ar féidir athúsáid a bhaint astu chun tithíocht, poist, conláistí agus seirbhísí a sholáthar, ach teastaíonn cur chuige sruthlíneach agus comhordaithe a ghlacadh chun iad a fhorbairt agus is gá infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar cumasaithe i gconláistí tacaíochta, chun a gcumas a bhaint amach.

Tá na limistéir straitéiseacha seo á gcur i ngnímh agus tá dlús agus comhdhlúthú éifeachtach á mbaint amach faoi láthair, seachas sraoilleáil bhreise a dhéanamh ar fhorbairt uirbeach. Bunaíodh an Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (an CAFU), ina bhfuil €2 billiún, a chabhraíonn leis an sprioc seo a bhaint amach, chun tacú le fás dlúth agus forbairt inbhuanaithe chúig chathair na hÉireann agus le hionaid mhóra uirbeacha eile.

Missing link item!

Inrochtaineacht Fheabhsaithe Réigiúnach

Tugtar comhthús áite chun barr feabhais a chur ar inrochtaineacht idir príomhionaid uirbeacha daonra agus a réigiúin. Ciallaíonn seo go mbíonn ardmhéid inrochtaineachta ag gach réigiúin agus limistéar uirbeach sa tír ar Bhaile Átha Cliath, anuas ar a chéile. Ní gá do gach bealach súil a chaitheamh soir agus, mar sin, baineann ríthábhacht le hinrochtaineacht agus nascacht idir áiteanna cosúil le Corcaigh agus Luimneach, le sampla amháin a thabhairt, agus trí Chonair Gheilleagrach an Atlantaigh, anuas ar rochtain ar an Iarthuaisceart.

Missing link item!

Geilleagair agus Pobail Neartaithe Tuaithe

Tá príomhról ag Geilleagair agus Pobail Neartaithe Tuaithe i dtaobh ár n-aitheantas a mhúnlú, i dtaobh ár ngeilleagar agus ár dtimpeallacht ardchaighdeáin a thabhairt chun cinn agus caithfidh gur cuid mhór d’fhorbairt straitéiseach ár dtíre atá i gceist leo a fhad leis an mbliain 2040. Anuas ar an bhféidearthacht atá ag an earnáil acmhainní nádúrtha agus bhia bheith mar cholúin thraidisiúnta den gheilleagar tuaithe, is féidir le nascacht fheabhsaithe agus deiseanna le haghaidh forbairt gheilleagrach leathanbhanda agus tuaithe a chinntiú go seasann ár dtuath an fód agus go leanann sé a bheith mar phobal beo agus oibre.

Bunaíodh an Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe €1 billiún chun infheistiú a dhéanamh in athnuachan tuaithe lena chur ar chumas bailte, sráidbhailte agus ceantair imeallacha thuaithe chun tabhairt faoi fhás inbhuanaithe.

Missing link item!

Luaineacht Inbhuanaithe

Ar aon dul le plean um maolú Athrú Aeráide na hÉireann, is gá dúinn ár gcórais luaineachta a leictriú de réir a chéile ag aistriú ó chórais tiomána truaillithe agus a bhfuil lorg mór carbóin acu go dtí teicneolaíochtaí nua, ar nós feithiclí leictreacha agus córais tarraingthe leictreacha agus hibride d’fhlíteanna iompair phoiblí, chun go mbainfidh ár gcathracha agus ár mbailte taitneamh as timpeallacht níos glaine agus níos ciúine atá saor ó chórais iompair atá faoi thiomáint inneall dócháin faoin mbliain 2040.

Missing link item!

Geilleagar Láidir lena dtacaíonn an Fhiontraíocht, an Nuálaíocht agus Scileanna

Is féidir é seo a bhaint amach trí thiomántóirí réigiúnacha geilleagracha a thógáil agus trí thacú le deiseanna chun an geilleagar tuaithe a éagsúlú agus a neartú, chun acmhainneacht áiteanna a ghiaráil. Chun an toradh seo a sholáthar, beidh comhordú le déanamh ar fhás agus ar chomhfhorbairt áite agus infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar den chéad scoth, nascacht dhigiteach ina measc, agus i scileanna agus tallann chun tacú le hiomaíochas geilleagrach agus le fás fiontraíochta. Cuirfidh an Ciste Nuálaíochta um Theicneolaíochtaí Bunathraitheacha ina bhfuil €500 milliún, comhoibriú chun cinn idir na hearnálacha taighde, oideachais agus fiontraíochta.

Missing link item!

Nascacht Ardchaighdeáin Idirnáisiúnta

Baineann ríthábhacht leis seo ar mhaithe le hiomaíochas foriomlán idirnáisiúnta agus chun dul i ngleic le deiseanna agus dúshláin a chruthaíonn Brexit trí infheistíocht a dhéanamh inár bpoirt agus aerfoirt ar aon dul le tosaíochtaí earnála a sonraíodh cheana féin sa Bheartas Náisiúnta Port agus sa Bheartas Náisiúnta Eitlíochta agus i dtionscadail aitheanta, ar nós an dara rúidbhealach d’Aerfort Bhaile Átha Cliath agus Port Chorcaí - Athfhorbairt Rinn an Scidígh.

Missing link item!

Taitneamhacht agus Oidhreacht Fheabhsaithe

Cuireann oidhreacht chultúrtha go mór le hinbhuanaitheacht chathracha, bhailte, sráidbhailte agus cheantair thuaithe. Táthar ag tabhairt faoi agus ag tacú leis an uaillmhian a dtugtar cuntas uirthi i gClár Éire Ildánach le hinfheistíocht spriocdhírithe. Déantar infheistíocht, chomh maith, tríd an gClár Caipiteal Spóirt. Ar an mbealach seo, cinnteoimid go bhfuil ár gcathracha, bailte agus sráidbhailte mealltach agus gur féidir leo caighdeán maith beatha a chur ar fáil.

Tá infheistíocht á déanamh faoi láthair chun fearann poiblí dea-dheartha a sholáthar, spásanna poiblí, páirceanna agus sráideanna ina measc, anuas ar bhonneagar caithimh aimsire. Áirítear leis, chomh maith, conláistí i gceantair thuaithe, ar nós páirceanna náisiúnta agus foraoise, turasóireacht ghníomhaíochtbhunaithe agus conairí ar nós Glasbhealaí, Gormbhealaí agus Móinbhealaí. Tá seo nasctha le agus caithfidh sé comhtháthú lenár n-oidhreacht thógtha, chultúrtha agus nádúrtha, a bhfuil luach bunúsach aige i dtaobh carachtar ceantar uirbeach agus tuaithe a mhúnlú agus cur lena mealltacht agus lena mórtas áite.

Missing link item!

Aistriú chuig Sochaí Ísealcharbóin agus atá Seasmhach ó thaobh na hAeráide de

Bunaítear i Seasamh an Bheartais Aeráide Náisiúnta an cuspóir náisiúnta chun aistriú chuig geilleagar iomaíoch, ísealcharbóin, atá seasmhach ó thaobh na haeráide agus atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a bhaint amach faoin mbliain 2050. Múnlóidh an cuspóir seo roghanna infheistíochta sna blianta amach romhainn ar aon dul leis an bPlean Maolaithe Náisiúnta agus leis an gCreat Oiriúnaithe Náisiúnta.

Beidh gá le córais nua fuinnimh agus eangaí nua tarchuir ar mhaithe le córas giniúna fuinnimh a dháiltear níos mó agus atá dírithe ar athnuaiteáin, a bhaineann leas as an acmhainn shuntasach ar talamh agus amach ón gcósta a chruthaíonn foinsí fuinnimh, ar nós na gaoithe, na dtonn agus na gréine agus a cheanglaíonn na foinsí is saibhre den fhuinneamh sin leis na foinsí móra éilimh.

Déanfaidh Ciste um Ghníomhú ar Son na hAeráide ina bhfuil €500 milliún infheistíocht bhreise i measc comhlachtaí poiblí agus príobháideach, agus díreofar go tréan ar an earnáil iompair. Déanfar infheistíocht bhreise, chomh maith, i scéimeanna faoisimh ó thuilte chun an tionchar a íoslaghdú a imríonn tuile cósta.

Missing link item!

Bainistíocht Inbhuanaithe a dhéanamh ar Fhuíolluisce agus Acmhainní Comhshaoil eile

Tá acmhainní flúirseacha nádúrtha agus comhshaoil ag Éirinn, ar nós ár bhfoinsí uisce a mbaineann ríthábhacht leo i dtaobh ár bhfolláine chomhshaoil agus geilleagraí amach anseo. Bainfidh tábhacht níos mó le cáilíocht na n-acmhainní seo a chaomhnú agus a fheabhsú i ndomhan plódaithe agus iomaíoch, anuas ar ár gcumas chun úsáidí tairbhiúla a chruthú ó tháirgí ar measadh roimhe seo gurbh ionann agus dramhaíl iad, a chruthóidh cuarthairbhí geilleagracha.

Missing link item!

Teacht ar Sheirbhísí Ardchaighdeáin Cúram Leanaí, Oideachais agus Sláinte

Gné mhúnlaitheach d’áiteanna mealltacha, rathúla agus iomaíocha é teacht a bheith ag daoine ar réimse seirbhísí ardchaighdeáin oideachais agus sláinte, i gcoibhneas le scála réigiúin, cathrach, baile, comharsanachta nó pobail. Beifear in ann réimse seirbhísí inrochtana a sholáthar ar bhealach feabhsaithe agus éifeachtach a bhuíochas le fás dlúth cliste i gceantair uirbeacha agus i bpobail tuaithe láidre agus chobhsaí.

Missing link item!

Foilseacháin (121)

Key Publications ga

23 May 2019; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; Bailiúcháin;

Minister Donohoe marks Europe Day with launch of EU in my Region publications ga

9 May 2019; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; Preasráitis;

The Public Spending Code

8 May 2019; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; Foilseacháin;