Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Poist Pholasaí

Pá Seirbhíse Poiblí

Foilsithe: 28 February 2019
Ó: An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Réamhrá

Feidhm dhá phríomhthiomántóra is ea pá seirbhíse poiblí: na líonta fostaithe sa tseirbhís phoiblí a fhostaítear, agus an ráta ar a n-íoctar iad. Amhail ón mbliain 2019, tá níos mó 330,000 fostaí sa tseirbhís phoiblí lánaimseartha (nó a chomhionann), a oibríonn i limistéir éagsúla, an phóilíneacht, oideachas agus sláinte ina measc.

In 2019, meastar gurb ionann an bille pá seirbhíse poiblí agus €18.7 billiún, nó thart ar 1/3 den chaiteachas reatha. Sa chomhthéacs seo, is é cuspóir an bheartais phá seirbhíse poiblí chun caiteachas pá a bhainistiú ar leibhéal inbhuanaithe, a cheadaíonn an fhoireann a bhfuil na scileanna cuí acu a earcú agus a choimeád.

Na hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (BAÉLP)

Nuair a thosaigh an ghéarchéim airgeadais in 2008, bhí ar an rialtas caiteachas a laghdú chun airgeadas poiblí a chobhsú. Ag an am, b’ionann an bille pá agus pinsin seirbhíse poiblí agus 35% den chaiteachas reatha, agus achtaíodh reachtaíocht BAÉLP, dá bharr, chun é seo a laghdú.

An Reachtaíocht Éigeandála a Bhaint

Cuireadh tús leis an bpróiseas lenar bhain an reachtaíocht airgeadais éigeandála a scaoileadh le Comhaontú Bhóthar Lansdún (2016-2018) agus críochnófar é faoi Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí (2018-2020).

Ba é Comhaontú Bhóthar Lansdún (2016-2018) an chéad Chomhaontú ar a ndearnadh idirbheartaíocht a rinne teidlíochtaí a aischur go páirteach trí roinnt de na laghduithe ar phá agus pinsin a chiorrú siar a tugadh isteach faoi na hAchtanna BAÉLP ó 2009 go 2013. Ba iad na príomhbhearta pá:

• rinneadh tuarastail bhliantúlaithe a mhéid le €24,000 a mhéadú 2.5%; agus méadaíodh tuarastail bhliantúlaithe 1% aníos ó €24,001 go €31,000

• ón 1 Meán Fómhair 2017, rinneadh méadú €1,000 ar thuarastail bhliantúlaithe a mhéid le €65,000.

Meastar gurbh ionann costas Chomhaontú Bhóthar Lansdún agus €844 milliún. Thacaigh an tAcht BAÉLP 2015 le Comhaontú Bhóthar Lansdún a chur i bhfeidhm.

Rinne Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí (2018-2020) téarmaí Chomhaontú Bhóthar Lansdún a shíneadh. Faoi dheireadh 2020, déanfar pá a chur ar fáil arís do gach fostaí sa tseirbhís phoiblí a thuilleann a mhéid le €70,000, arb ionann sin agus beagnach 90% d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí. Déanfar aon suimeanna atá le híoc go fóill a chur ar fáil d’ardsaothraithe in Ordú ón Aire faoin an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí 2017 a chuireann Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí i bhfeidhm. Chuir tuarascáil Bhealtaine 2017 an Choimisiúin um Pá na Seirbhíse Poiblí eolas ar fáil don reachtaíocht BAÉLP a scaoileadh.

Comhaontú ‘Iontrálaithe Nua’

Ceanglaítear i gComhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí go ndéantar scrúdú ar na saincheisteanna scála tuarastail eile maidir le hearcaithe i ndiaidh Eanáir 2011 (i.e. iontrálaithe nua). Baineadh comhaontú amach i Meán Fómhair 2018 ar shaincheisteanna scála tuarastail “iontrálaí nua”. Ar an meán, is fiú thart ar €3,000 é seo i measc na 61,500+ iontrálaí nua a rinneadh a fhruiliú ó 2011. Bainfidh 585 d’iontrálaithe nua tairbhe éigin ó Mhárta 2019 ar aghaidh in 2019, agus tiocfaidh méadú aníos go dtí 78% in 2020 air seo. Leasaíodh an Comhaontú ar scála tuarastail d’iontrálaithe nua i measc altraí agus cnáimhseacha iontrálaí nua i ndiaidh gur mhol an Chúirt Oibreachais é seo.

Breis Faisnéise

Tabhair faoi deara, le do thoil, níl aon ról ag an Roinn seo i bpá a riar nó a phróiseáil. Má bhíonn ceist agat faoi do phá, déan teagmháil, le do thoil, le PeoplePointnó d’oifig áitiúil Acmhainní Daonna.

Cuid den