Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Seirbhísí

Maoiniú Tuaithe

Ó: An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Tá cistí éagsúla ar fáil do cheantair thuaithe. Seo a leanas breac-chuntas ar gach ceann chomh maith le naisc chuig na seirbhísí ar leith agus an tslí le hiarratas a dhéanamh orthu.

Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe

Is ionann an Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe agus gealltanas €1 billiún ón Rialtas, atá le hinfheistiú i gceantar tuaithe na hÉireann sa tréimhse 2019 go 2027.

Leis an gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe, is féidir maoiniú a thabhairt do thionscadail lena n-áirítear (ach gan a bheith teoranta do) na cinn seo a leanas:

 • bonneagar a bheadh de dhíth chun tacú le tithíocht i lár bailte agus/nó forbairt tráchtála
 • bearta chun aghaidh a thabhairt ar fhoirgneamh fholmha, lena n-áirítear athchóiriú, athfhorbairt agus/nó scartáil foirgneamh
 • ceantair, láithreáin agus foirgnimh a fhorbairt le haghaidh bonneagair pobail nó saoráidí poiblí, lena n-áirítear feabhsúcháin ar bhóithre, ar dhroichid agus ar shaoráidí páirceála
 • bonneagar lena gcuirtear feabhas ar nascacht teileachumarsáide
 • tionscadail a thacaíonn le cruthú post, le fiontraíocht agus le nuálaíocht i gceantair thuaithe (mar shampla: forbairt ar Mhoil Dhigiteacha, ar Mhoil Fiontraíochta, ar Mhoil Chruthaitheachta, ar shaoráidí oiliúna)
 • cur le sócmhainní oidhreachta agus/nó le sócmhainní pobail eile, lena n-áirítear saoráidí áineasa nó fóillíochta a sholáthar nó cur leo.

80% an méid uasta maoiniú a bhreithneofar i gcásanna ina mbeidh ranníocaí pobail mar chuid shuntasach den chistiú meaitseála.

Tugtar ar aird go bhfuil an chéad ghlao ar iarratais dúnta anois. Fógrófar an dara glao níos déanaí in 2019

Mar eolas duit, tugtar an fhoirm iarratais chun cur isteach ar an gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe thíos. Ní bhreithneofar iarratais a fhaightear an fhad a bheidh an scéim dúnta.

Rural Regeneration and Development Fund Application Form

Má tá ceist ar bith agat, déan teagmháil linn ag: rrdf@drcd.gov.ie

Tionscadail Thuaithe Mhionscála (CLÁR)

Is ionann CLÁR – Maoiniú le haghaidh Tionscadal Tuaithe Mionscála(Ceantair Laga Ard-Riachtanais) agus clár infheistíochta spriocdhírithe lena gcuirtear maoiniú ar fáil do thionscadail infreastruchtúir mhionscála sna ceantair thuaithe inar tharla an laghdú daonra ba mhó.

Tugtar maoiniú do thrí bheart faoi CLÁR 2019:

Beart 1: tacaíocht do Scoileanna/Bearta Sábháilteachta Pobail

Beart 2: áiteanna súgartha (lena n-áirítear limistéir ilúsáide cluichí)

Beart 3: tacaíochtaí folláine pobail lena gcuimsítear:

 • 3(a) tacaíocht um chéadfhreagairt
 • 3(b) soghluaisteacht agus iompar cúraim ailse
 • 3(c) gairdíní céadfacha

Is ceart do ghrúpaí ar spéis leo maoiniú a fháil faoi na bearta 1, 2 agus 3(c) (gairdíní céadfacha) dul i dteagmháil lena n-údarás áitiúil chun an próiseas iarratais a thabhairt chun críche.

Chun iarratas a dhéanamh ar Bhearta 3(a) agus 3(b) (Tuairisc um Chéadfhreagairt agus Soghluaisteacht agus Iompar Cúraim Ailse), ní mór foirmeacha iarratais a sheoladh chuig clar@drcd.gov.ie.

An 25 Aibreán 2019 an dáta deiridh chun iarratais a fháil faoi gach beart.

Beart 3(a)

CLÁR M3a Scheme-Outline_GA ga

Download

CLÁR M3a-App-Form 2019_GA ga

Download

Beart 3(b)

CLÁR M3b-Scheme-Outline_GA ga

Download

CLÁR M3b-App-Form 2019_GA ga

Download

Athnuachan na mBailte agus na Sráidbhailte

Is é aidhm lárnach Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte tacú le hathbheochan na mbailte agus na sráidbhailte, feabhas a chur ar thimpeallacht cónaithe agus oibre na bpobal agus a n-acmhainneacht a mhéadú chun tacú le gníomhaíocht mhéadaithe gheilleagrach sa todhchaí.

Beidh an méid seo a leanas i gceist le tionscadail a bhfaighidh maoiniú:

 • mealltacht an bhaile nó an tsráidbhaile mar ionad tráchtála agus sóisialta áitiúil a mhéadú, agus mar thoradh air sin, a inbhuanaitheacht mar áit le maireachtáil agus le hobair ann a mhéadú;
 • feabhas a chur ar thimpeallacht agus ar áiseanna an bhaile/tsráidbhaile ar mhaithe le cónaitheoirí, gnóthaí agus cuairteoirí;
 • acmhainneacht an bhaile/tsráidbhaile do thurasóireacht agus mar lárionad do chultúr agus d’oidhreacht áitiúil a chur chun cinn agus, dá réir, feabhas a chur ar chéannacht.

Is faoi na húdaráis áitiúla go príomha na cineálacha tionscadal a bheidh le maoiniú faoin tionscnamh seo a shainaithint i gcomhpháirtíocht le gnóthaí agus le pobail áitiúla.

Má tá ceisteanna ar bith agat maidir leis an scéim, seol iad ar an ríomhphost chuig: townandvillage@drcd.gov.ie.

An Clár LEADER don Fhorbairt Tuaithe

Tá iarratais ar chistí tuaithe LEADER bunaithe ar:

 • turasóireacht tuaithe
 • forbairt fiontraíochta
 • leathanbhanda
 • bunseirbhísí spriocdhírithe ar phobail atá deacair teacht orthu
 • óige na tuaithe
 • cosaint agus úsáid inbhuanaithe acmhainní uisce
 • bithéagsúlacht áitiúil
 • fuinneamh in-athnuaite

Déantar é a riar ar leibhéal áitiúil ag 29 ngrúpa gníomhaíochta áitiúla, ina bhfuil ionadaithe ón bpobal, ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach. Tá gach grúpa freagrach as maoiniú LEADER a roghnú agus a bhronnadh ar thionscadail laistigh dá gceantar geografach.

Caithfidh tionscadal a bheith ailínithe le tosaíochtaí na straitéise forbartha áitiúla. €250 milliún an maoiniú iomlán atá ar fáil faoi Chlár LEADER 2014-2020.

Chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú le haghaidh do thionscadail LEADER, déan teagmháil leis an ngrúpa gníomhaíochta áitiúla is gaire duit.

Bóithre Áitiúla a Fheabhsú (LIS)

Faoin Scéim Feabhsaithe Áitiúil (LIS), cuirtear maoiniú ar fáil chun cabhrú le húdaráis áitiúla oibreacha feabhsaithe a dhéanamh ar bhóithre príobháideacha agus ar bhóithre nach ndéantar cothabháil phoiblí orthu.

Is minic go dtéann na bóithre sin go dtí

 • árais chónaithe
 • talamh feirme
 • taitneamhachtaí amhail locha, aibhneacha nó tránna

Má tá bóthar agat nó más eol duit do bhóthar a bhfuil deisiú de dhíth air agus nach ndéantar cothabháil air, déan teagmháil le d’údarás áitiúil lena fháil amach cibé an mbeadh maoiniú LIS ar fáil.

Cuid den