Íomha: 2040 Banner Kids ga

Tionscadal Éireann 2040

Is é Tionscadal Éireann 2040 straitéis uileghabhálach fhadtéarmach an rialtais chun tír níos fearr a dhéanamh d’Éirinn do gach duine a chónaíonn inti agus chun todhchaí athléimneach inbhuanaithe a shlánú. Cinntíonn an straitéis go mbeidh comhréir thomhaiste, chomhtháite shainmhínithe idir pleananna infheistíochta agus na Cuspóirí Straitéiseacha Náisiúnta do 2040. Is aistriú é sin ón gcur chuige roimhe seo, ina ndearnadh infheistíocht phoiblí a leathadh go han-ghann thar earnálacha éagsúla agus thar chinntí faoin infheistíocht phoiblí. Anuas ar bhonneagar fisiciúil a fhorbairt, tacaíonn Tionscadal Éireann 2040 leis an ngnó agus le pobail fud fad na hÉireann maidir lena lánchumas a bhaint amach.

Is ionann an Creat Pleanála Náisiúnta agus an Plean Forbartha Náisiúnta le chéile agus Tionscadal Éireann 2040. Leagann an NPF amach an fhís agus an straitéis le haghaidh ár dtír a fhorbairt a fhad le 2040 agus cuireann an NDP ar fáil an infheistíocht chumasaithe chun an straitéis sin a chur i bhfeidhm.

Is é an cuspóir atá ag Tionscadal Éireann 2040 ná Éire fheabhsaithe a thógáil do gach duine againn. Faoin mbliain 2040, beidh timpeall milliún duine eile ina gcónaí anseo in Éirinn. I ngeall ar an bhfás seo ar an daonra beidh gá leis na céadta míle de phoist nua, tithe nua, saoráidí leasaithe cultúrtha agus sóisialta, nascthacht níos fearr idir réigiúin agus inbhuanaitheacht leasaithe comhshaoil. Is é an cuspóir atá ag Tionscadal Éireann 2040 iad sin ar fad a sholáthar.