Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Seirbhísí

Déan Iarratas ar Shochar Máithreachais

Ó: An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialai

Conas a oibríonn Sochar Máithreachais

Sa chás go bhfuil tú i dteideal Sochar Máithreachais ar an ráta iomlán, gheobhaidh tú €245 sa tseachtain ar feadh 26 seachtain (156 lá). Más rud é go bhfuil tú ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe cheana féin, seans go mbeidh tú in ann íocaíocht leath-ráta den Sochar Máithreachais a fháil.

Is éard atá i gceist le Sochar Máithreachais ná íocaíocht le haghaidh daoine fostaithe atá:

 • amach ar shaoire mháithreachais ón obair
 • clúdaithe le hárachais shóisialta (ÁSPC)

Ní mór duit an tsaoire mháithreachais a thosú roimh an dáta atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol.

 • caithfidh tú an tsaoire a thosú coicís ar a laghad roimh dheireadh na seachtaine atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol
 • caithfidh nach dtosaíonn tú an tsaoire níos luaithe ná sé seachtaine déag roimh dheireadh na seachtaine atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol
 • ar a laghad, ní mór duit an tsaoire mháithreachais a thosú ar an Luan roimh an tseachtain atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol. Mar shampla, más é do dháta tugtha Dé Céadaoin an 10 Deireadh Fómhair 2018, is é an Luan an 1 Deireadh Fómhair 2018 an dáta is déanaí duit tús a chur leis an tsaoire mháithreachais.
 • má thagann deireadh le do chonradh fostaíochta laistigh de 16 seachtaine ó dheireadh na seachtaine atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol, íocfar Sochar Máithreachais leat ón lá tar éis an dáta atá ar do P45 (an fhoirm a fhaigheann tú ó d'fhostóir nuair a chríochnaíonn tú an obair dóibh)

Nuair a thagann deireadh le do Shochar Máithreachais íoctha, is féidir 16 seachtaine de shaoire mháithreachais gan phá a ghlacadh. Ní íocfar as seo thú, ach gheobhaidh tú creidmheas árachais shóisialaigh (ÁSPC) as gach seachtain de shaoire gan phá a ghlacann tú.

Conas cáiliú

Le cáiliú do Shochar Máithreachais, ní mór duit ranníocaíochtaí árachais shóisialta (ÁSPC) a íoc ag Aicme A, E, H nó S (féinfhostaithe).

Más ball de chuid Óglaigh na hÉireann thú agus má íocann tú árachas sóisialta (ÁSPC) ag Aicme H, tá tú clúdaithe le hárachas i gcomhair Sochar Máithreachais, ach níl sé iníoctha le linn duit a bheith i mbun seirbhíse.

Ní mór duit teastas a bheith agat a dhearbhaíonn an dáta atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol.

Deimhniúchán sa chás go bhfuil tú as láthair

Caithfidh d’fhostóir do shaoire mháithreachais a dheimhniú.

Iarr ar do dhochtúir ar theastas a dhearbhaíonn an dáta atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol. Tabhair an teastas seo do d'fhostóir. Déanfaidh d’fhostóir MB2 a líonadh isteach: Deimhniú Fostóra le haghaidh Sochar Máithreachais agus tabharfaidh sé duit é. Nuair a dhéanann tú iarratas ar Shochar Máithreachais, cuir isteach an deimhniú MB2 ó d'fhostóir.

Teastas Fostóra i dtaca le Sochar Máithreachais ga

Download

Deimhniúchán sa chás go bhfuil tú as féinfhostaithe

Caithfidh d’fhostóir do shaoire mháithreachais a dheimhniú.

Iarr ar do dhochtúir MB3: Deimhniú Fostóra le haghaidh Sochar Máithreachais a líonadh isteach agus é a tabharfaidh ar ais duit. Nuair a dhéanann tú iarratas ar Shochar Máithreachais, cuir isteach an fhoirm MB3 ó do dhochtúir.

Teastas Fostóra i dtaca le Sochar Máithreachais ( MB3) ga

Download

An ráta íocaíochta:

Is ionann Sochar Máithreachais agus íocaíocht €245 in aghaidh na seachtaine, ar feadh 156 lá.

Má íocann tú cáin, beidh ort cáin a íoc ar Shochar Máithreachais. Ní bheidh ort an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) nó árachas sóisialta (ÁSPC) a íoc.

Méadú ar íocaíochtaí

Má tá cleithiúnaithe agat, d'fhéadfá ráta níos airde den Sochar Máithreachais a fháil. Nuair a dhéanann tú iarratas air, déantar do ráta Sochair Mháithreachais (gan méaduithe i leith cleithiúnaithe a áireamh) a chur i gcomparáid leis an ráta Sochair Bhreoiteachta (méaduithe i leith chleithiúnaithe san áireamh) a íocfaí leat sa chás go raibh tú as láthair ón obair mar gheall ar thinneas. Íoctar an ráta is airde den dá ráta leat.

Íoctar Sochar Máithreachais go díreach isteach i do chuntas reatha nó taisce bainc nó cumainn foirgníochta. Ní féidir é a íoc isteach i gcuntas morgáiste.

Féadfar go leanfaidh d’fhostóir tú a íoc go hiomlán nuair atá tú ar shaoire mháithreachais. Féadfaidh siad a éileamh ort go n-íocfar do Shochar Máithreachais leo, agus is féidir leat é sin a roghnú.

Breitheanna Réamhaibí

Sa chás gur rugadh do leanbh go luath (go réamhaibí), is féidir leat do shaoire mháithreachais agus do Shochar Máithreachais a shíneadh. Beidh fad na sínte comhoiriúnach leis an tréimhse ama idir dáta breithe do linbh agus an uair a bheartaigh tú do shaoire mháithreachais agus do Shochar Máithreachais a thosú.

Mar shampla, sa chás go rugadh do leanbh deich lá sula raibh sé beartaithe agat saoire mháithreachais a ghlacadh, síneofar do shaoire agus do Shochar Máithreachais amach deich lá.

Chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais sa chás go dtagann do leanbh ar an saol go réamhaibí, seol litir ó do dhochtúir leis an bhfoirm iarratais Sochar Máithreachais arna deimhniú:

 • an dáta breithe; agus
 • líon na seachtainí a bhí tú ag iompar clainne nuair a rugadh do leanbh

**Tábhachtach: Cuir d'iarratas isteach roimh dheireadh an chéad thréimhse de 26 seachtain den Shochar Máithreachais.

marbh-bhreitheanna agus breitheanna anabaí

Is féidir leis a bheith ina am deacair agus tubaisteach do thuismitheoirí agus do theaghlaigh nuair a chailltear leanbh. Má bhíonn marbh-bhreith nó breith anabaí agat am ar bith tar éis 24ú seachtain an toirchis (is é sin, ó thús an 25ú seachtain), beidh tú i dteideal 26 seachtain de shaoire mháithreachais, más rud é go bhfuil tú clúdaithe le hárachas sóisialta (ÁSPC).

Chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais tar éis marbh-bhreithe nó breithe anabaí, cuir litir ó do dhochtúir leis an bhfoirm iarratais ar Shochar Máithreachais chuig an Rannóg Sochar Máithreachais sa roinn. Sa litir, ba chóir go sonródh do dhochtúir:

 • an dáta breithe a bhí beartaithe don leanbh teacht ar an saol
 • dáta iarbhír na breithe nó na breithe anabaí
 • líon na seachtainí toirchis

Má tá do leanbh san ospidéal

D'fhéadfadh sé a bheith deacair má tá do leanbh san ospidéal. Más rud é go bhfuil sé de chabhair duit, is féidir leat an 12 sheachtain dheireanacha de do shaoire mháithreachais agus do Shochar Máithreachais a chur siar. Má cháilíonn tú, beidh tú in ann do Shochar Máithreachais a chur siar ar feadh suas le 6 mhí.

Chun cáiliú, ní mór duit:

 • Sochar Máithreachais a bheith ar fáil agat le 14 seachtaine, ar a laghad
 • ceithre seachtaine ar a laghad de shaoire mháithreachais a bheith tógtha agat tar éis bhreith do linbh

Chun do Shochar Máithreachais a chur siar, scríobh chuig:

Maternity Benefit Section

Address:
Maternity Benefit Section, Department of Employment Affairs and Social Protection, McCarter’s Road, Buncrana, Donegal, F93 CH79

Chun d'íocaíocht Sochair Mháithreachais a atosú tar éis do leanbh a bheith scaoilte ón ospidéal, scríobh chuig an Rannóg Sochar Máithreachais.

Cuir leis, le do thoil:

 • litir nó deimhniú lena ndeimhníear gur scaoileadh do leanbh ón ospidéal
 • litir nó deimhniú ó d'fhostóir ina bhfuil luaite go bhfuil tú i dteideal do shaoire mháithreachais a chur siar

#Déan Iarratas

Is é an bealach is tapúla chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais ná MyWelfare.ie. Ní mór duit MyGovID fíoraithe a bheith agat chun an tseirbhís seo a úsáid.

Más fostaí thú, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais sé seachtaine ar a laghad roimh an dáta atá beartaithe agat dul ar shaoire mháithreachais. Má tá tú féinfhostaithe, ba chóir duit iarratas a dhéanamh 12 sheachtain ar a laghad roimh an dáta atá beartaithe agat dul ar shaoire mháithreachais.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin ar Shochar Máithreachais leis an fhoirm iarratais ag bun an leathanaigh seo.

Cuir an fhoirm iarratais isteach, agus é comhlánaithe, in éineacht leis na teastais doiciméad tacaíochta, trí shaorphost, chuig:

Maternity Benefit Section

Address:
Maternity Benefit Section, Department of Employment Affairs and Social Protection, McCarter’s Road, Buncrana, Donegal, F93 CH79

Shochar Máithreachais ga

Download

Le haghaidh tuilleadh eolais ar riachtanais árachais shóisialta (ÁSPC) maidir le Sochar Máithreachais, téigh chuig MyWelfare.ie/Maternity.

Treoirlínte Oibríochtúla

Operational Guidelines: Maternity Benefit

Cuid den

Catagóirí