Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Seirbhísí

Déan Iarratas ar Shochar Máithreachais

Ó: An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialai

Conas a oibríonn Sochar Máithreachais

Sa chás go bhfuil tú i dteideal Sochar Máithreachais ar an ráta iomlán, gheobhaidh tú €245 sa tseachtain ar feadh 26 seachtain (156 lá). Más rud é go bhfuil tú ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe cheana féin, seans go mbeidh tú in ann íocaíocht leath-ráta den Sochar Máithreachais a fháil.

Is éard atá i gceist le Sochar Máithreachais ná íocaíocht le haghaidh daoine fostaithe atá:

 • amach ar shaoire mháithreachais ón obair
 • clúdaithe le hárachais shóisialta (ÁSPC)

Ní mór duit an tsaoire mháithreachais a thosú roimh an dáta atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol.

 • caithfidh tú an tsaoire a thosú coicís ar a laghad roimh dheireadh na seachtaine atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol
 • caithfidh nach dtosaíonn tú an tsaoire níos luaithe ná sé seachtaine déag roimh dheireadh na seachtaine atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol
 • ar a laghad, ní mór duit an tsaoire mháithreachais a thosú ar an Luan roimh an tseachtain atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol. Mar shampla, más é do dháta tugtha Dé Céadaoin an 10 Deireadh Fómhair 2018, is é an Luan an 1 Deireadh Fómhair 2018 an dáta is déanaí duit tús a chur leis an tsaoire mháithreachais.
 • má thagann deireadh le do chonradh fostaíochta laistigh de 16 seachtaine ó dheireadh na seachtaine atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol, íocfar Sochar Máithreachais leat ón lá tar éis an dáta atá ar do P45 (an fhoirm a fhaigheann tú ó d'fhostóir nuair a chríochnaíonn tú an obair dóibh)

Nuair a thagann deireadh le do Shochar Máithreachais íoctha, is féidir 16 seachtaine de shaoire mháithreachais gan phá a ghlacadh. Ní íocfar as seo thú, ach gheobhaidh tú creidmheas árachais shóisialaigh (ÁSPC) as gach seachtain de shaoire gan phá a ghlacann tú.

Conas cáiliú

Le cáiliú do Shochar Máithreachais, ní mór duit ranníocaíochtaí árachais shóisialta (ÁSPC) a íoc ag Aicme A, E, H nó S (féinfhostaithe).

Más ball de chuid Óglaigh na hÉireann thú agus má íocann tú árachas sóisialta (ÁSPC) ag Aicme H, tá tú clúdaithe le hárachas i gcomhair Sochar Máithreachais, ach níl sé iníoctha le linn duit a bheith i mbun seirbhíse.

Ní mór duit teastas a bheith agat a dhearbhaíonn an dáta atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol.

Deimhniúchán sa chás go bhfuil tú as láthair

Caithfidh d’fhostóir do shaoire mháithreachais a dheimhniú.

Iarr ar do dhochtúir ar theastas a dhearbhaíonn an dáta atá beartaithe don leanbh teacht ar an saol. Tabhair an teastas seo do d'fhostóir. Déanfaidh d’fhostóir MB2 a líonadh isteach: Deimhniú Fostóra le haghaidh Sochar Máithreachais agus tabharfaidh sé duit é. Nuair a dhéanann tú iarratas ar Shochar Máithreachais, cuir isteach an deimhniú MB2 ó d'fhostóir.

Teastas Fostóra i dtaca le Sochar Máithreachais ga

Download

Deimhniúchán sa chás go bhfuil tú as féinfhostaithe

Caithfidh d’fhostóir do shaoire mháithreachais a dheimhniú.

Iarr ar do dhochtúir MB3: Deimhniú Fostóra le haghaidh Sochar Máithreachais a líonadh isteach agus é a tabharfaidh ar ais duit. Nuair a dhéanann tú iarratas ar Shochar Máithreachais, cuir isteach an fhoirm MB3 ó do dhochtúir.

Teastas Fostóra i dtaca le Sochar Máithreachais ( MB3) ga

Download

An ráta íocaíochta:

Is ionann Sochar Máithreachais agus íocaíocht €245 in aghaidh na seachtaine, ar feadh 156 lá.

Má íocann tú cáin, beidh ort cáin a íoc ar Shochar Máithreachais. Ní bheidh ort an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) nó árachas sóisialta (ÁSPC) a íoc.

Méadú ar íocaíochtaí

Má tá cleithiúnaithe agat, d'fhéadfá ráta níos airde den Sochar Máithreachais a fháil. Nuair a dhéanann tú iarratas air, déantar do ráta Sochair Mháithreachais (gan méaduithe i leith cleithiúnaithe a áireamh) a chur i gcomparáid leis an ráta Sochair Bhreoiteachta (méaduithe i leith chleithiúnaithe san áireamh) a íocfaí leat sa chás go raibh tú as láthair ón obair mar gheall ar thinneas. Íoctar an ráta is airde den dá ráta leat.

Íoctar Sochar Máithreachais go díreach isteach i do chuntas reatha nó taisce bainc nó cumainn foirgníochta. Ní féidir é a íoc isteach i gcuntas morgáiste.

Féadfar go leanfaidh d’fhostóir tú a íoc go hiomlán nuair atá tú ar shaoire mháithreachais. Féadfaidh siad a éileamh ort go n-íocfar do Shochar Máithreachais leo, agus is féidir leat é sin a roghnú.

Breitheanna Réamhaibí

Sa chás gur rugadh do leanbh go luath (go réamhaibí), is féidir leat do shaoire mháithreachais agus do Shochar Máithreachais a shíneadh. Beidh fad na sínte comhoiriúnach leis an tréimhse ama idir dáta breithe do linbh agus an uair a bheartaigh tú do shaoire mháithreachais agus do Shochar Máithreachais a thosú.

Mar shampla, sa chás go rugadh do leanbh deich lá sula raibh sé beartaithe agat saoire mháithreachais a ghlacadh, síneofar do shaoire agus do Shochar Máithreachais amach deich lá.

Chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais sa chás go dtagann do leanbh ar an saol go réamhaibí, seol litir ó do dhochtúir leis an bhfoirm iarratais Sochar Máithreachais arna deimhniú:

 • an dáta breithe; agus
 • líon na seachtainí a bhí tú ag iompar clainne nuair a rugadh do leanbh

**Tábhachtach: Cuir d'iarratas isteach roimh dheireadh an chéad thréimhse de 26 seachtain den Shochar Máithreachais.

marbh-bhreitheanna agus breitheanna anabaí

Is féidir leis a bheith ina am deacair agus tubaisteach do thuismitheoirí agus do theaghlaigh nuair a chailltear leanbh. Má bhíonn marbh-bhreith nó breith anabaí agat am ar bith tar éis 24ú seachtain an toirchis (is é sin, ó thús an 25ú seachtain), beidh tú i dteideal 26 seachtain de shaoire mháithreachais, más rud é go bhfuil tú clúdaithe le hárachas sóisialta (ÁSPC).

Chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais tar éis marbh-bhreithe nó breithe anabaí, cuir litir ó do dhochtúir leis an bhfoirm iarratais ar Shochar Máithreachais chuig an Rannóg Sochar Máithreachais sa roinn. Sa litir, ba chóir go sonródh do dhochtúir:

 • an dáta breithe a bhí beartaithe don leanbh teacht ar an saol
 • dáta iarbhír na breithe nó na breithe anabaí
 • líon na seachtainí toirchis

Má tá do leanbh san ospidéal

D'fhéadfadh sé a bheith deacair má tá do leanbh san ospidéal. Más rud é go bhfuil sé de chabhair duit, is féidir leat an 12 sheachtain dheireanacha de do shaoire mháithreachais agus do Shochar Máithreachais a chur siar. Má cháilíonn tú, beidh tú in ann do Shochar Máithreachais a chur siar ar feadh suas le 6 mhí.

Chun cáiliú, ní mór duit:

 • Sochar Máithreachais a bheith ar fáil agat le 14 seachtaine, ar a laghad
 • ceithre seachtaine ar a laghad de shaoire mháithreachais a bheith tógtha agat tar éis bhreith do linbh

Chun do Shochar Máithreachais a chur siar, scríobh chuig:

Maternity Benefit Section
Address: Maternity Benefit Section, Department of Employment Affairs and Social Protection, McCarter’s Road, Buncrana, Donegal, F93 CH79
Phone: (01)47158981890690690

Chun d'íocaíocht Sochair Mháithreachais a atosú tar éis do leanbh a bheith scaoilte ón ospidéal, scríobh chuig an Rannóg Sochar Máithreachais.

Cuir leis, le do thoil:

 • litir nó deimhniú lena ndeimhníear gur scaoileadh do leanbh ón ospidéal
 • litir nó deimhniú ó d'fhostóir ina bhfuil luaite go bhfuil tú i dteideal do shaoire mháithreachais a chur siar

#Déan Iarratas

Is é an bealach is tapúla chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais ná MyWelfare.ie. Ní mór duit MyGovID fíoraithe a bheith agat chun an tseirbhís seo a úsáid.

Más fostaí thú, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais sé seachtaine ar a laghad roimh an dáta atá beartaithe agat dul ar shaoire mháithreachais. Má tá tú féinfhostaithe, ba chóir duit iarratas a dhéanamh 12 sheachtain ar a laghad roimh an dáta atá beartaithe agat dul ar shaoire mháithreachais.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin ar Shochar Máithreachais leis an fhoirm iarratais ag bun an leathanaigh seo.

Cuir an fhoirm iarratais isteach, agus é comhlánaithe, in éineacht leis na teastais doiciméad tacaíochta, trí shaorphost, chuig:

Maternity Benefit Section
Address: Maternity Benefit Section, Department of Employment Affairs and Social Protection, McCarter’s Road, Buncrana, Donegal, F93 CH79
Phone: (01)47158981890690690

Shochar Máithreachais ga

Download

Le haghaidh tuilleadh eolais ar riachtanais árachais shóisialta (ÁSPC) maidir le Sochar Máithreachais, téigh chuig MyWelfare.ie/Maternity.

Treoirlínte Oibríochtúla

Operational Guidelines: Maternity Benefit

Cuid den

Catagóirí