Íomha: Ioncam Bunúsach Banner 2

Scéim Phíolótach um Ioncam Bunúsach do na hEalaíona

Níltear ag glacadh le hiarratais ar an Scéim a thuilleadh.

Dúnadh an tairseach iarratais ar 1 i.n. Déardaoin, an 12 Bealtaine 2022.

Leanfaidh foireann na Scéime ag dul i dteagmháil le hiarratasóirí nuair a bhíonn gá le soiléiriú nó le tuilleadh eolais tar éis an spriocdháta, ach díreach maidir le hiarratais a fuarthas faoin spriocdháta.

Le haghaidh eolais faoin Scéim, léigh na treoirlínte d’iarratasóirí agus, má tá ceisteanna faoi leith agat, seol iad chuig basicincomeforthearts@tcagsm.gov.ie

Tá freagraí ar roinnt cheisteanna coitianta ar fáil anseo: Scéim Phíolótach um Ioncam Bunúsach do na hEalaíona: Freagraí ar Cheisteanna Coitianta

Reáchtálfar an scéim phíolótach um Bhunioncam do na hEalaíona thar thréimse trí bliana (2022 – 2025).

Tá sé beartaithe taighde a dhéanamh ar an tionchar a bheadh ag bunioncam ar phatrúin oibre ealaíontóirí agus oibrithe cruthaitheacha trí dheis a sholáthar chun díriú ar a gcleachtas, agus chun caillteanas scileanna ó na healaíona mar thoradh ar an bpaindéim a íoslaghdú agus chun cur le hathfhás na hearnála de réir a chéile i ndiaidh na paindéime.

Tugann an tAire Catherine Martin, T.D., an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, tús áite do sheachadadh na scéime píolótaí chun tacú leis an téarnamh in earnáil na n-ealaíon agus an chultúir agus an cinnteacht a bhfuil géarghá léi a sholáthar do na healaíontóirí agus do na daoine cruthaitheacha a bhainfidh leas as an scéim phíolótach.

Beidh an scéim oscailte d’ealaíontóirí agus oibrithe earnála ealaíon cruthaitheach incháilithe.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bunioncam uilíoch é bunioncam do na healaíona.

Is idirghabháil earnála é seo chun tacú le healaíontóirí atá ag cleachtadh agus le hoibrithe sna healaíona cruthaitheacha díriú ar a gcleachtas cruthaitheach. Tá an polasaí seo ar leithligh ón mbunioncam uilíoch a leagtar amach sa Chlár Rialtais. Tá an Clár Rialtais, Ár dTodhchaí Comhroinnte tiomanta do scéim phíolótach um bhunioncam uilíoch a thabhairt isteach le linn saolré an Rialtais.

Cúlra na Scéime Píolótaí um Ioncam Bunúsach do na hEalaíona

Chuir an tAire Martin de chúram ar an Tascfhórsa Ealaíon agus Cultúir, a bunaíodh i Meán Fómhair 2020, tuarascáil a sholáthar a chuimseodh sraith moltaí maidir leis an mbealach is fearr a d’fhéadfadh earnáil na n-ealaíon agus an chultúir oiriúnú agus téarnamh ó phaindéim COVID-19.

Bhí sé mar phríomh-mholadh ag an tascfhórsa scéim phíolótach um bhunioncam a bhunú ar feadh tréimhse trí bliana sna hearnálacha ealaíon, cultúir, closamhairc agus léirithe agus imeachtaí beo. Tuarascáil ar Shaol is Fiú a Chaitheamh

Mar chuid den Phlean Téarnaimh Eacnamaíochta Náisiúnta a seoladh ar an 1 Meitheamh 2021, fuair an tAire Martin gealltanas ón Rialtas do scéim phíolótach um bhunioncam d’ealaíontóirí.

Leithdháil an tAire €25m mar chuid de Bhuiséad 2022 do sheoladh na scéime píolótaí.

Ag Tógáil na Scéime

Le linn 2021, ghlac an Roinn páirt i bpróiseas forbartha beartais a chuimsigh plé leis an nGrúpa Maoirseachta um Shaol is Fiú a Chaitheamh, dul i dteagmháil le geallsealbhóirí earnála, grúpa oibre idir-rannach a thionól chun dúshláin a mheas, agus athbhreithniú a dhéanamh ar thaighde idirnáisiúnta agus ar dhea-chleachtas. Bhain an Roinn úsáid as an obair seo chun treoir a thabhairt dá moladh maidir le bunioncam píolótach do na healaíona. Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn an Ghrúpa Maoirseachta um Shaol is Fiú a Chaitheamh

Bhí rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara lárnach don phróiseas forbartha beartais agus chuimsigh sé seo fóram na bpáirtithe leasmhara ar an 15 Nollaig 2021, áit ar tháinig breis agus 150 rannpháirtí ó 50 comhlacht ionadaíoch agus acmhainne ealaíontóirí agus oibrithe ealaíon le chéile chun an togra a phlé. Plépháipéar ar Rannpháirtíocht le Páirtithe Leasmhara (nasc uaslódála)

Reáchtáladh comhairliúchán poiblí i rith mhí Eanáir 2022. Ba é cuspóir an chomhairliúcháin a chinntiú go mbeadh deis ag an bpobal i gcoitinne, ealaíontóirí, agus iad siúd atá ag obair in earnáil na n-ealaíon agus an chultúir cur le forbairt beartais don scéim phíolótach. Tuarascáil ar an gComhairliúchán ar Líne (nasc uaslódála)