Tithíocht do Chách

Is é Tithíocht do Chách - Plean Tithíochta Nua d’Éirinn beartas tithíochta an rialtais go dtí 2030. Is plean ilbhliantúil, ilbhilliún euro é a fheabhsóidh córas tithíochta na hÉireann agus a sholáthróidh níos mó tithe de gach cineál do dhaoine le riachtanais tithíochta difriúla. Foilsítear Ráithiúla ar Dhul Chun Cinn ina dtaispeántar feidhmíocht i gcomórtas leis na spriocanna agus na gníomhartha atá leagtha amach sa Phlean ar bhealach soiléir agus cuimsitheach.

An Nuacht is Déanaí

Íomha: Nuacht HFA - Ag feachaint as fuinneog

Scéim nua Chiste Chroí Cónaithe (Bailte) €50 milliún Seolta

Sheol an Rialtas Ciste nua Chroí Cónaithe (Bailte) ar fiú €50 milliún é ar an 14 Iúil, trína dtacófar le foirgnimh fholmha agus le foirgnimh nach mbaintear dóthain úsáide astu i mbailte agus i sráidbhailte na tíre a thabhairt ar ais in úsáid mar áiteanna cónaithe.

Rachaidh an Scéim chun tairbhe daoine atá ag iarraidh a n-áit chónaithe a dhéanamh de theach nó foirgneamh a bhí folamh roimhe seo agus atá ag iarraidh a bheith mar chuid den phobal sa cheantar sin, ag cur tuilleadh leis an sprioc láir bailte a chruthú a fheidhmeoidh ina n-áiteanna inmharthana, beomhara agus mealltacha do dhaoine le bheith ina gcónaí iontu, le bheith ag obair iontu agus le cuairt a thabhairt orthu, agus a fheidhmeoidh ag an am céanna ina moil seirbhísí, shóisialta, chultúir agus áineasa don phobal áitiúil.

Cuirfear an Ciste ar fáil trí na húdaráis áitiúla a thabharfaidh deontas a chuideoidh le réadmhaoine folmha a athchóiriú, agus tabharfar tús áite d’iarratais i gceantair ina bhfuil an leibhéal foilmhe nó tréigthe ard. Beidh deontas suas go dtí €30,000 ar fáil chun an réadmhaoin folamh a athchóiriú, lena n-áirítear áit chónaithe a dhéanamh as réadmhaoin nach raibh in úsáid roimhe seo mar áit chónaithe.

Plean agus Dul Chun Cinn Thithíocht do Chách