Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Seirbhísí

Sochar Breoiteachta

Ó: An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialai

An tslí a n-oibríonn Sochar Breoiteachta

Is éard is Sochar Breoiteachta ná scéim chun tacaíocht a thabhairt duit más rud é nach bhfuil tú in ann obair sa ghearrthréimhse toisc go bhfuil tú breoite nó tinn. Níl sochar breoiteacht nasctha le polasaí d’fhostóra maidir le pá saoire bhreoiteachta. Ba cheart duit éileamh a dhéanamh ar Shochar Breoiteachta laistigh de 6 seachtaine ón lá a éiríonn tú breoite, is cuma má íocann d’fhostóir thú nó nach n-íocann, fad is atá amach as an obair, breoite.

Más rud é go bhfuil d’ioncam ró-íseal chun freastal ar do riachtanais fad is atá tú ag feitheamh ar chinneadh a bheith déanta maidir le d’éileamh ar Shochar Breoiteachta, féadfar go mbeifeá incháilithe don Liúntas Leasa Forlíontach bunúsach. Íocaíocht sheachtainiúil atá i gceist leis an liúntas seo do dhaoine nach bhfuil dóthain ioncaim acu chun riachtanais bhunúsacha dá gcuid féin, dá chéile nó dá leanaí, a fhreastal.

Conas cáiliú

Chun a bheith incháilithe do Shochar Breoiteachta, ní mór duit coinníollacha a shásamh maidir le:

hAois

Ní mór duit a bheith faoi bhun 66 bliana d'aois.

Ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh (ÁSPC)

Ní mór duit ar a laghad 104 ranníocaíocht d’aicme A, E, H nó P (ÁSPC) a bheith íoctha agat ón uair a thosaigh tú ag obair den chéad uair, agus ceachtar den dá choinníoll seo a leanas:

39 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha nó creidiúnaithe sa bhliain chánach ábhartha, agus caithfidh gur ranníocaíochtaí íoctha 13 dóibh siúd. Más rud é nach bhfuil 13 ranníocaíocht íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha, is féidir 13 ranníocaíocht íoctha i gceann amháin de na blianta cánach seo a leanas a úsáid ina ionad:

 • ceachtar den dá bhliain roimh don bhliain chánach iomchuí;
 • an bhliain chánach iomlán is deireanaí (roimh don bhliain ina dtosaíonn d’éileamh ar Shochar Breoiteachta)
 • an bhliain chánach reatha.

26 ranníocaíocht ÁSPC íoctha sa bhliain chánach ábhartha agus 26 ranníocaíocht ÁSPC íoctha sa bhliain chánach díreach roimhe sin, araon.

Is í an bhliain chánach ábhartha an dara bliain chánach iomlán is deireanaí roimh don bhliain ina dtosaíonn d’éileamh ar Shochar Breoiteachta.

Eiseamláir 1: Más rud é go ndéanann tú éileamh in 2019, is í 2017 an bhliain chánach ábhartha.

Eiseamláir 2: Más rud é go ndéanann tú éileamh in 2020, is í 2018 an bhliain chánach ábhartha.

Coinníollacha eile

Chomh maith leis sin, ní mór duit:

 • Foirm IB1 (foirm iarratais le haghaidh Sochar Breoiteachta agus Sochar Díobhála) a chur isteach agus ‘Deimhniú Éagumais chun Oibre’ in éineacht leis, a bheidh cóip de ar fáil ón dochtúir
 • Sochar Breoiteachta a éileamh ón gcéad lá duit a bheith tinn
 • freastal ar do dhochtúir agus 'Deimhniú éagumais chun Oibre' a chur isteach de réir mar is gá
 • an Roinn a chur ar an eolas nuair atá tú in ann dul ar ais chun obair. Ba cheart do do dhochtúir a mharcáil gurb é an deimhniú críochnaitheach ar do ‘Dheimhniú Éagumais chun Oibre’ is deireanaí roimh duit dul ar ais ag obair. Mura ndéantar, ba chóir duit an Roinn a chur ar an eolas ag:

Illness Benefit Section

Phone:
Address:
Department of Employment Affairs and Social Protection, PO Box 1650, Dublin 1, Ireland

Rátaí íocaíochta

De ghnáth, ní fhaigheann tú íocaíocht as an gcéad 6 lá duit a bheith tinn, nó as aon Domhnach le linn na tréimhse breoiteachta.

Tugtar rogha duit do Shochar Breoiteachta a bheith íoctha chuig do chuntas bainc, cumainn foirgníochta, comhair chreidmheasa, nó chuig do chuntas postoifige. Is féidir é a íoc freisin le seic in imthosca áirithe nó díreach chuig d’fhostói, ach amháin gur chuig cuntas bainc, cumann foirgníochta, comhair chreidmheasa nó oifig an phoist a íoctar é. Más rud é go n-íocann d’fhostóir pá breoiteachta leat, ba cheart duit fiafraí de d’fhostóir an ceart duit é a ainmniú don íocaíocht fad is a bheidh tú ag éileamh ar Shochar Breoiteachta.

Íoctar Sochar Breoiteachta ar cheithre ráta éagsúla. Déanann oifigigh na Roinne amach an ráta a n-íocfar leat de réir do mheánthuilleamh seachtainiúil sa bhliain chánach iomchuí. Déanann oifigigh na Roinne do mheánthuilleamh seachtainiúil a áirimh trí do thuilleamh iomlán (roimh cháin agus roinnt asbhaintí eile) sa bhliain iomchuí a roinnt ar an líon iarbhír seachtain a d’oibrigh tú.

Ag brath ar do chúinsí, féadfar go mbeadh cáin ioncaim inghearrtha ar chuid de do chuid íocaíochta Sochar Breoiteachta nó air go léir. Ní ghearrtar cáin ar mhéaduithe a íoctar as aon leanaí cleithiúnacha.

Íocann an Roinn Sochar Breoiteachta gan cáin a asbhaint as. Tugann an Roinn fógra, áfach, don [external-link www.revenue.ie | Revenue] den méid den tSochair Bhreoiteachta atá inchánach le bheith curtha san áireamh chun críocha cánach ioncaim. Ciallaíonn sé sin nach gá duit aon rud a dhéanamh chun an cháin cheart a íoc.

 • Ní ghearrtar asbhaintí árachas sóisialta (ÁSPC) ná Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) ar íocaíochtaí Sochar Breoiteachta.

Sampla den mheántuilleamh seachtainiúil

Tuilleamh ináirithe (tuilleamh a chuirtear san áireamh) sa bhliain chánach ábhartha = €16,800

Líon na seachtainí a bhfuiltear ag oibre = 35

Meántuilleamh seachtainiúil = €480 (€16,800 roinnte ar a 35)

Más rud é nár oibrigh tú ach seachtain amháin sa bhliain sin agus gur thuill tú €232.36 in aghaidh na seachtaine sin, sa chás sin, b’ionann do thuilleamh seachtainiúil ináirithe agus €232.36.

  Meán-tuilleamh seachtainiúil Ráta pearsanta (€) Ráta duine fásta cáilithe (€)
  €300 nó níos mó 203.00 134.70
  €220 - €299.99 159.00 87.20
  €150 - €219.99 131.00 87.20
  níos lú ná €150 91.10 87.20

Déan Iarratas

 • is gnách go ndéantar éilimh ar Shochar Díobhála le foirm IB1 (foirm iarratais le haghaidh Sochar Breoiteachta agus Sochar Díobhála) agus ‘Deimhniú Éagumais chun Oibre’ in éineacht leis, atá ar fáil ó do dhochtúir
 • is féidir ‘Deimhniú Éagumais chun Oibre ' i bhfoirm pháipéir (deimhniú daite corcra) a chur isteach nó, i roinnt cásanna, is féidir leis an dochtúir é seo a chomhlánú, agus a chur isteach, ar líne. Sa chás go bhfuil ‘Deimhniú Éagumais chun Oibre ar Líne’ comhlánaithe ag an dochtúir, tabharfaidh an dochtúir admháil don chustaiméir le haghaidh a chuid taifead féin nó le haghaidh taifead an fhostóra.

Ní mór duit dul go dtí dochtúir na ndéanfadh sé scrúdú ort. Féadfar go mbeidh ort íoc as an scrúdú seo, ach is féidir leat an 'Deimhniú Éagumais chun Oibre' a fháil saor in aisce, toisc go n-íocann an roinn as.

Níl ‘Deimhniú Éagumais chun Oibre' le haghaidh Sochair Bhreoiteachta ar fáil ach amháin ó do dhochtúir.

Ba chóir an fhoirm éilithe agus an ‘Deimhniú Éagumais chun Oibre’ (sa chás nach bhfuil ‘Deimhniú Éagumais chun Oibre ar Líne’ curtha isteach ag do dhochtúir) a chur isteach chuig:

Illness Benefit Section

Phone:
Address:
Department of Employment Affairs and Social Protection, PO Box 1650, Dublin 1, Ireland

Treoirlínte Oibriúcháin

Operational Guidelines: Illness Benefit.

Cuid den

Catagóirí