Íomha: Reduce Your Use Banner Image - GA

Úsáid Níos Lú

Feicimid ar fad an chaoi a bhfuil cogadh agus coimhlint ag imirt tionchar ar phraghasanna fuinnimh. Is amhlaidh an scéal in Éirinn.

Tá an rialtas ag cur réimse tacaíochtaí ar fáil chun an tionchar ar árais chónaithe agus ar ghnólachtaí a laghdú.

Tríd an méid fuinnimh a úsáidimid a laghdú, d’fhéadfaimis airgead a shábháil agus srian a chur lenár spleáchas ar bhreoslaí iontaise iompórtáilte.

An méid atá á dhéanamh ag an Rialtas

Tá an Creat Slándála Fuinnimh Náisiúnta foilsithe againn, ina dtugtar achoimre ar na struchtúir atá i bhfeidhm chun monatóireacht agus bainistiú a dhéanamh ar sholáthairtí fuinnimh na tíre. Leagtar amach sa Chreat an bealach a bhfuil an Rialtas ag tacú le líonta tí agus le gnólachtaí, agus béim ar leith acu ar na daoine is mó atá i mbaol bochtaineacht fuinnimh a chosaint.

Tá roinnt tacaíochtaí ar fáil chun cabhrú leosan is mó atá buailte le costais ardaithe fuinnimh:

  • Deontais 80% ar fáil i leith insliú áiléir agus cuasbhalla
  • Creidmheas €176.22 ar leictreachas gan CBL san áireamh
  • Laghdú ar CBL: coigiltí measta de €32 (leictreachas) agus €11 (gás) bunaithe ar ghnáthbhille thar 6 mhí
  • Laghdú ar Thobhach Oibleagáide Seirbhíse Poiblí: coigiltí measta de €59 ó Dheireadh Fómhair 2022
  • Laghdú ar Dhleacht Mháil: 20c (peitreal), 15c (díosal), 5c (ola gháis mharcáilte/díosal glas) in aghaidh an lítir
  • Méadú €355 ar Liúntas Breosla: €5 in aghaidh na seachtaine móide íocaíochtaí breise
  • iarfheistiú - €109 milliún i leith uasghráduithe fuinnimh baile saor in aisce dóibhsean is mó atá i mbaol bochtaineacht fuinnimh
  • €20 milliún i leith grianphainéil fhótavoltacha do líonta tí a bhíonn ag brath go mór ar leictreachas ar chúiseanna leighis
  • Scéim tacaíochta éigeandála ar fiú €18 milliún é d’oibritheoirí tarlaithe ceadúnaithe

Anuas ar na bearta láithreacha seo, táimid ag cur dlús leis na pleananna atá againn chun imeacht ó spleáchas mhuintir na tíre seo ar bhreoslaí iontaise agus sprioc na tíre a bhaint amach maidir le bheith ag brath ar leictreachas in-athnuaite i gcás 80% den leictreachas a bheidh in úsáid againn faoin mbliain 2030. Dá mbeadh tuilleadh fuinnimh in-athnuaite ar fáil ar an líonra, bheadh tionchar dearfach aige sin ar an margadh agus bheadh coigiltí i gceist do chustaiméirí dá bharr.

An méid is féidir leatsa a dhéanamh

Mar aon le tacaíochtaí an rialtais, ní mór dúinn ar fad a bheith níos cúramaí anois ná riamh faoin gcaoi a n-úsáidimid fuinneamh lá i ndiaidh lae.

Tá eolas faoi na deontais atá ar fáil i leith uasghráduithe fuinnimh baile ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, agus comhairle úsáideach maidir le héifeachtúlacht fuinnimh.

Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) rialaitheoir neamhspleách fuinnimh agus uisce na hÉireann. Cuireann sé comhairle ar fáil do thomhaltóirí maidir leis na cearta atá acu agus na tacaíochtaí atá ar fáil dóibh. Clúdaítear leis sin billeáil, deacrachtaí maidir le billí a íoc, an Cód Energy Engage atá faoi chinnireacht an tsoláthróra, dícheangail agus comhairle do chustaiméirí leochaileacha.

Leagann an Roinn Iompair amach na tionscnaimh éagsúla atá ar fáil chun cuidiú le daoine agus le gnólachtaí an costas a bhaineann le hiompar agus ár spleáchas ar bhreoslaí iontaise a laghdú.

Tá roinnt tacaíochtaí agus acmhainní ón rialtas ar fáil chun cabhrú le fiontair costais agus úsáid fuinnimh a laghdú.